การฝึกงานในวันที่ 26 เมษายน 2549

เทคโนโลยี grid
             ในวันนี้ได้เข้าฟังอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีกริด โดยในช่วงเช้านั้นจะเป็นเกี่ยวกับการอะบาย introduction เกี่ยวกับ access grid หรือ AG นั่นเอง  โดย
เทคโนโลยีกริด คอมพิวติ้ง คือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่รวบรวมเครื่องแม่ข่าย และระบบสำรองข้อมูล (สตอเรจ) จำนวนมาก ให้กลายเป็นทรัพยากรขององค์กร ที่ยืดหยุ่นต่อความต้องการการใช้งาน จากจุดเด่นของการทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานประมวลผลระดับสูงทั้งด้านการแพทย์ การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  และยังส่งเสริมความร่วมมือขององค์กร ธุรกิจ ซึ่งสามารถเอาใช้กับงานได้ในหลายสาขา อาธิเช่น นำไปใช้เก็บข้อมูลงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้การคำนวณในระดับสูง เป็นต้น
              ดังนั้น บางช่วงที่บางส่วนงานในองค์กรมีความต้องการใช้งานประมวลผลจำนวนมาก เช่น การจัดทำเงินเดือน (เปย์โรล) ทุกสิ้นเดือน หรือการประมวลผล ทรานแซคชั่นที่สาขาของธนาคารแต่ละแห่ง ต้องส่งเข้ามายังระบบกลางทุกเย็น ระบบการทำงานแบบกริด คอมพิวติ้ง ก็สามารถไปดึงความสามารถ ของซีพียูที่ไม่มีการใช้งานเต็มที่ในช่วงนั้น จากบางส่วนงานมาเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผล โดยองค์กรนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบ เพิ่มเพื่อรองรับการใช้งานปริมาณมากๆ แค่เฉพาะบางเวลา ทำให้ประหยัดต้นทุน   
           Access Grid  ก็เป็นตัวกลางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร โดย สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง และยังสามารถ share เอกสาร หรือ ไฟล์ ต่างๆ ทำให้ขณะติดต่อสื่อสารมีความสมจริงมากขึ้น access grid ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ เครื่องแม่ข่าย และ เครื่องลูกข่าย โดยมีการติดต่อสื่อสารโดย Technology Internet โดยมีการ ส่งข้อมูล แบบ  Multicast  ไปยัง เครื่องลูกข่าย เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร แต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัด ของการติดต่อสื่อสาร แบบ Multicast จึงต้องมี Bridge Server ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของการติดต่อสื่อสาร โดย Bridge Server จะมีการติดต่อสื่อสารแบบยูนิคลาส ( Unicast )กับ เครื่องลูกข่าย แทนการติดต่อแบบ Multicast access grid ถูกออกแบบบนสถาปัตยากรรม การรักษาความปลอดภัยบนกริด ( GSI , Grid Security Infrastruction ) สามารถกำหนดสิทธิของการใช้งานของผู้ใช้ด้วยระบบกำหนดสิทธิ  (CA )
               โครงการนี้มีเป็นการทดสอบ การใช้งาน access grid  ภายในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
                **ความรู้เกี่ยวกับ access grid**
*เป็นเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกันข้ามห้องได้ แต่เสมือนว่าอยู่ห้องเดียวกัน โดยจะมีการเขียนโปรแกรมในการควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ฝุ่งตรงข้ามได้ เช่น กล้อง และเครื่องเสียงที่ใช้ เป็นต้น แต่จะเน้นว่าข้อมูลที่ได้จะมีลักษณะเหมือนที่ต้นทางเห็นทุกประการ  เช่น ความละเอียดของภาพ เป็นต้น
*access grid node หมายถึง ตัวอุปกรณ์ หรือตัวเครื่อง
  access grid คือ ซอฟท์แวร์เทคโนโลยี
  access grid site คือ การแทนสถานที่แต่ละแห่ง หรือ ห้อง 1 ห้อง
*display computer จะเป็นตัวที่ต้องทำงานหนักสุด เนื่องจากต้องแสดงผลพร้อมๆกันในเครื่องๆเดียวกันจากหลายแห่ง จึงต้องทำการแยกภาพและเสียงออกไป  เป็น video capture computer กับ audio capture computer ซึ่งในส่วนนี้นั้นจะมีตัวตัดเสียง echo ออกไปที่เรียกว่า echo canceller โดยจะปรับไม่ให้เสียงดังมากกว่าจุดที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เสียงวนข้ามห้องหลายห้อง
*กล้องที่เป็นแบบที่จะ pan ไปตามผู้พูดนั้น เหมาะกับ e-learning  ส่วนกล้องที่มีความโค้งจะไม่เหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่
*ความแตกต่างระหว่าง multicast และ broardcast
"การสื่อสารแบบ Broadcast" คือสถานีบริการหนึ่งสามารถส่งกระจายข่าวสารมัลติมีเดียไปให้กับผู้ขอใช้บริการ (Client) ที่อยู่บนเครือข่ายได้ทุกเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยต้องการ ให้ผู้ชมสามารถโต้ตอบกลับได้ นั่นคือร่วมเล่นเกมโชว์จากทางบ้านได้ เป็นต้น "การสื่อสารแบบ Unicast or Pointcast" เป็นการกระจายจ่าวสารจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลแอนต์ในลักษณะเจาะจงตัว เช่น เซิร์ฟเวอร์เป็นสถานีบริการข่าย ผู้ใช้อยู่ที่บ้านต้องการรับข่าวสารก็สามารถบอกรับ โดยเลือก หัวข้อข่าวสารต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ เมื่อเซิร์ฟเวอร์มีข่าวใหม่ในหัวข้อที่ผู้ใช้คนใดสนใจก็จะติดต่อส่งข่าวสารให้โดยเลือกส่งเฉพาะบุคคล
"การสื่อสารแบบ Multicast" การสื่อสารแบบนี้แตกต่างจากแบบ Broadcast ซึ่งกระจายข่าวสารทั่วทั้งเครือข่าย แต่ Multicast จะกระจายแบบเจาะจงไปยังผู้ใช้ตามที่ได้เรียกขอมา โดยจะมี router เป็นตัวจัดการ*Python เป็นภาษา script ตัวหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง User Interface *Bonjour / Bomjour SDK เป็นแบบ peer to peer network ของฝั่ง apple ที่เป็นแบบ open ไม่ต้องทำการเซตค่าต่างๆเหมือนกับ activePython/wxPython เมื่อลงโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ทันที
โครงสร้างของ AccessGrid  ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ คือ
1.      Venue Server
2.      Venue Client
มีลักษณะการเชื่อมต่อเป็นแบบ  Server , Client ทั้งแบบ TCP และ UDP
Venue Server คือ เครื่องแม่ข่าย หลักในการติดต่อสื่อสาร
Venue Client  คือ เครื่องลูกข่าย
Venue Management คือ เครื่องมือในการจัดการ เครื่องแม่ข่าย เช่น การสร้างห้อง
Bridge Server คือ ตัวกลางในการเชื่อมต่อหาก Client ไม่สามารถติดต่อมายังเครื่อง    
แม่ข่ายได้โดยให้เชื่อมต่อมายัง Bridge Server แทน
Node Service คือตัวจัดการ Service Manager
Service Manager คือ ตัวติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  sound , Video , Display
*Architecture (PIG)  Personal Interface to Grid เป็นโครงสร้างที่ใช้เครื่องเดียวประมวลผลทุก service 
*Node Operator Responsibilities เป็นผู้ที่คอยจัดการ ควบคุมดูแลเครื่องที่ใช้งานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงาน โดยผู้ที่ทำหน้าที่เดียวกันนี้จะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง back-channel *presentation  ใน access grid นั้น มีปัญหาเกี่ยวกับการนำเสนอ animation (ซึ่งไม่นิยมกัน) เพราะ access grid ที่ส่งไปนั้น คือคำสั่งที่ให้ไปทำงานยังหน้านั้นๆ โดยจะมีคนคอยควบคุม presentation ของทุก site ซึ่งจะสามารถเห็นความละเอียดได้ตามจริงเหมือนที่ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นจากเครื่องของตน ซึ่งต่างจากที่ได้จากการถ่าย ที่จะเบลอ
         และในช่วงบ่ายจะเป็นในส่วนของการติดตั้ง ปรับแต่ง และการใช้งานของซอฟท์แวร์ access grid  ซึ่งสามารกศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งได้จาก
คู่มือการติดตั้งระบบแอกเซสกริด (Access Grid) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ http://conf.cpc.ku.ac.th/Access_grid.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 25696, เขียน: 27 Apr 2006 @ 03:10 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 19:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

lookchinz
IP: xxx.44.14.194
เขียนเมื่อ 

I am using AG3 which this time there are 2 networks for same Venue URL


And In one network which there are many computer can see another computer in same network


but computer in another network can't see the computer in the previous network


Help me for telling to solve this problem
Please,Send solve to my mail


Thank