ท่านได้อะไรจากครูใหญ่

อุดมการณ์ของครูใหญ่

     ครูใหญ่กับอุดมการณ์ในการบริหารงานของครูใหญ่นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักบริหารในการบริหารงานในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาอย่างรุดหน้าของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทคชาติ แต่ ในปัจจุบันนี้มีนักบริหารน้อยมากที่ทำได้อย่างกับครูใหญ่เพราะผู้บริหารขาดอุดมการณ์ในการทำงานและไปยึดติดอยู่กับตำแหน่ง ไม่มีความเป็นผู้นำ ไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนครูที่ปฏิบัติการสอนขาดอุดมการณ์ในความเป็นครู

    หลักในการพัฒนาของครูใหญ่  มีการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบขั้นตอน และสามารถเอาชนะอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ "การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต"เป็นคำขัวญที่ครูใหญ่ร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การนำพื้นฐานของอดีตมาปรับใช้  การให้กำลังใจต่อเพื่อนร่วมงาน อดทน และจิตวิทยาในการทำงาน  และการมองอย่างกว้างไกล เพื่อการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ และพัฒนาท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันทนา ขันทะบุตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รักษาสุขภาพด้วยครับ  อย่างไรหากสุขภาพไม่ดีงานก็จะออกมาไม่สมบูรณ์  ด้วยความปราถนาดี