โครงสร้างงานวิจัย

น้องแอล
โครงสร้างงานวิจัย

โครงสร้างงานวิจัย

อาจารย์คะหนูทำบทที่ 1 เสร็จตั้งนานแล้วค่ะ Ad เค้าโอเคแล้วค่ะ แต่ติดอยู่อย่างนึง
เรื่องกรอบความคิดในการวิจัย Ad ให้หนูไปหาทฤษฎีหรือหลักการมาอ้างอิง  แต่หนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบโรงเรียนเท่าไหร่  เพราะประสบการณ์ยังน้อยค่ะ อีกอย่างนึงหนูไม่มีความรู้ทางด้านครูเลย  เลยไม่รู้เกี่ยวกับการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารโรงเรียนเลยไม่รู้จะหาทฤษฎีอะไร ยังงงๆสับสนอยู่ 

เลยใช้ตามของคนอื่นไปก่อนคือ หลักการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบ่งเป็น 6 ด้านคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผล การจัดคลังข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้    

หนูอยากจะเปลี่ยนกรอบแนวความคิดเป็น คุณสมบัติของสารสนเทศ ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์  ความเกี่ยวเนื่อง ความทันกับเวลา ความเชื่อถือได้ การทวนสอบ เข้าใจได้ง่ายและกระชับ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  ได้หรือเปล่าค่ะ  ถ้าได้หนูจะเสนอ AD อีกทีค่ะ 

หรืออาจารย์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ๆไหมคะ
ขอบคุณค่ะ

 

ชื่อเรื่อง  :                ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนธรรมวาที

ผู้วิจัย  :                  นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ

ปีที่วิจัย  :                พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ :      
                    1.    เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนธรรมวาที   ใน 6 ด้านคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผล การจัดคลังข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้

                                 2.    เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนธรรมวาที  ใน 6 ด้านคือ  คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผล การจัดคลังข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้

วิธีวิจั
        

-วิธีการ                                  เชิงสำรวจ
             
-ประชากร                            ประชากรที่ใช้ในการสำรวจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนธรรมวาที    ได้แก่    ครูและผู้บริหารโรงเรียนธรรมวาที  จำนวน  30 คน               
              
-เครื่องมือ                             แบบสอบถาม
             
-วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล         ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้บริหารโรงเรียนธรรมวาที    จากนั้นผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง
              
-วิธีวิเคราะห์ผล                   สถิติพื้นฐาน         คำนวณหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ  หาค่าเฉลี่ย  หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปรที่ศึกษา

                 -ตัวแปรต้น   
                                             
1. ครูและผู้บริหารโรงเรียนธรรมวาที
               
 -ตัวแปรตาม   
                                             
1.   ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนธรรมวาที    ใน 6 ด้านคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผล การจัดคลังข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้ 
                                             
2.   แนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนธรรมวาที    ใน 6 ใน 6 ด้านคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผล การจัดคลังข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#52990100#โครงสร้างงานวิจัย#อัจฉริยา สุรวรเชษฐ

หมายเลขบันทึก: 256147, เขียน: 18 Apr 2009 @ 22:07 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 21:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีมีความจำเป็นในการที่พัฒนาเกี่ยวกับ การรับข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

คุณน้องแอลครับ

กรอบความคิดอันแรกที่เสนอนั้นน่าจะดูสมบูรณ์กว่าในแง่ให้เห็นเป็นกระบววนการได้มาของระบบสารสนเทศ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลมาจนถึงนำข้อมูลไปใช้ ครับ ซึ่งทฤษฏีที่เกี่ยวข้องนั้นหาไม่ยาก ในหนังสือเกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการระบบสารสนเทศทั่วไปครับ พบกันคราวหน้าจะคุยเรื่องนี้ต่อครับ

กนกพร
IP: xxx.128.119.35
เขียนเมื่อ 

หนูอยู่โรงเรียนธรรมวาที

ห้องครูประไพค่ะ

ห้อง41
IP: xxx.25.95.180
เขียนเมื่อ 

ป.4/1ค่ะ

_______
IP: xxx.204.105.146
เขียนเมื่อ 

น่ารักจังคนนี้