การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 4 วันที่ 7-11 เมษายน  ที่ผ่านมา 

*****

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้  ผู้เข้ารับการอบรม  ได้รับประโยชน์มากมาย  ที่จะนำความรู้ที่ได้ กับหลักการคิด ที่จะนำไปพัฒนางานของตนเอง  ได้สมบูรณ์และไม่หลงทิศทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

*****

สาระ หรือ รายละเอียด  ท่านที่สนใจ  หาอ่านได้ที่ http://www.englishobec.net/  ครูอ้อย เป็นรุ่นที่ 4

*****

Sem323

*****

ในระหว่างการอบรม  เรื่อง อื่นๆ  โดยบริบท  จะไม่เล่าในบล็อกนี้ นะคะ  แต่ บล็อกนี้  จะนำ ประสบการณ์ของการอบรม ในแนวคิดของครูอ้อย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม เป็นที่น่าสนใจ  ครูอ้อย เก็บมาได้จำนวนมากที่คล้ายคลึงกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งครูอ้อยจะได้กล่าวต่อไป

*****

Sem1111

*****

ข้อสังเกตหนึ่ง ที่ทำให้วิทยากร และผู้จัดการอบรมลำบาก นั่นคือ มีหลากหลายระดับชั้น  ประถม  มัธยม  มัธยมขยายโอกาส  แถมยัง  ระดับชั้นช่วงชั้นไม่เหมือนกันอีกด้วย  แต่การอบรม  ก็จบไปด้วยดี  มีความสุข

เรื่อง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Standards - based Education and Curriculum เข้าใจอย่างดี  เพราะ เป็นเรื่องเดียวกับหลักสูตร 2544 

ส่วนความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ  และจะเสนอในบันทึกต่อไป

*****

Sem2222

*****

ส่วนเรื่องสำคัญไม่น้อย คือ การที่รู้เรื่อง คุณภาพของผู้เรียน  ระหว่าง หลักสูตรฯ 2544 กับหลักสูตรฯ 2551

ทำไม ต้องคิดว่าสำคัญ  ก็เพราะ  จะนำไปสู่การสร้างบทเรียน  ที่ต้องรู้เรื่องของผู้เรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ซึ่งหนทางปฎิบัตินั่นคือ   การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และ การวิเคราะห์ผู้เรียน 

ประเด็นสำคัญของโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ระดับประถมและมัธยมศึกษา  ที่จำเป็นจะต้องรู้เข้าใจและนำไปใช้ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  รายวิชา  รหัสวิชา  องค์ประกอบของคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา  การจัดทำโครงสร้างรายวิชา  และ  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าสนใจ ที่ครูผู้สอนทุกท่านต้องเข้าใจ และจัดทำได้อย่างถูกต้อง

*****

ขณะนี้  ครูอ้อย กำลังรวบรวมเอกสาร และจะจัดทำให้เสร็จ ก่อนเปิดเภาคเรียน 

วันนี้ คืนนี้  ขอนอนเอาแรงก่อนพบสิ่งที่ดีดี ในวันรุ่งขึ้น.....

บันทึกอ้างอิง

*****

ประชุมสัมมนาหลักสูตรแกนกลางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(2)

*****

ประชุมสัมมนาหลักสูตรแกนกลางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

*****