KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 52. ทางลัด

• KM ไม่เริ่มจากศูนย์    แต่จะเริ่มจากผลสำเร็จ หรือความรู้ทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว   
• ทุนเดิม หรือ Knowledge Assets อาจมีอยู่แล้วภายในองค์กร    แต่ซ่อนอยู่ในบางหน่วยงาน ไม่มีคนเห็น  หรือไม่มีคนสนใจ
• ถ้าทุนเดิม (ความรู้) ภายในองค์กร ในเรื่องใด มีน้อย    ต้องไปหาหน่วยงานภายนอกที่มีผลสำเร็จในเรื่องนั้น    และเรียนรู้วิธีการหรือต่อยอดความรู้ (ปฏิบัติ) จากเขา    นี่คือ การเรียนลัด
• การเรียนลัดเกิดขึ้นตลอดเวลาในการทำ KM    คือเรียนจากผู้เคยปฏิบัติแล้วได้ผลดี    ทั้งภายในองค์กรเดียวกัน และภายนอกองค์กร   
• การ ลปรร. เป็นกระบวนการ “เรียนลัด” เล็กๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา    ทำให้ไม่ต้องคิดทดลองใหม่ด้วยตนเองทั้งหมด    เป็นการชี้ทางลัดซึ่งกันและกัน
• การทำ Peer Assist (เพื่อนช่วยเพื่อน – ดูรายละเอียดในหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า ๑๕๗ - ๑๖๒) เป็นการเดินทางลัดแบบก้าวกระโดด 

วิจารณ์ พานิช
๒๒ กพ. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ครับขอความเมตตาเรื่อง Best Practice สั้นๆ ที่จะนำไปประยุกต์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยครับ