KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 51. พลังลึกลับ

• ที่จริงเป็นพลังธรรมชาติ    คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์    ที่มีทั้งธรรมชาติด้านดี ด้านบวก    และพลังธรรมชาติด้านร้าย ด้านชั่ว หรือด้านลบ 
• KM (อย่างน้อยก็ตามแนวของ สคส.) เป็นกลไก/เครื่องมือ ระดมพลังด้านบวกของมนุษย์    ออกมาทำความดี ทำความสำเร็จร่วมกันของหน่วยงาน
• พลังด้านบวกที่ปลดปล่อยออกมาจากแต่ละคน    ออกมาเสริมกัน   และวนกลับไปกระตุ้นพลังความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน และพลังรวมหมู่    จะเป็นพลังมหาศาล ก่อผลทางบวกที่ไม่น่าเชื่อ    จนดูคล้ายกับเป็นพลังลึกลับ
• ถ้าทำ KM เป็น    พลังลึกลับนี้ก็จะออกมาขับเคลื่อนความสำเร็จ ความเป็นหมู่คณะ การเรียนรู้รวมหมู่ และการเรียนรู้ขององค์กร อย่างอัตโนมัติ  
• เคล็ดลับ คือความเป็นอิสระ และไม่อิสระ    อิสระที่จะนำเสนอความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความรู้สึก พูด เขียน นำเสนอออกมาจากใจ    มีการฟังกันอย่างไม่ตัดสิน ฟังอย่างลึก   ฟังให้เห็นความแตกต่างหลากหลาย
• ไม่อิสระ จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน เป้าหมาย ร่วมกันของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร 
• เคล็ดลับ คือการปล่อยความชื่นชมยินดี   การฟังอย่างลึก   สุนทรียสนทนา   ออกไปกระตุ้นเพื่อนร่วมงาน ทางวาจา สีหน้า แววตา ท่าทาง บันทึก และอื่นๆ   
• จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ในการขับเคลื่อน และใช้งานพลังลึกลับนี้    บุคคล/หน่วยงานใดใช้เป็น ก็ถือว่าโชคดี    จุดสำคัญ คือฝึกได้    การทำ KM คือการฝึกใช้พลังลึกลับนี้

วิจารณ์ พานิช
๒๕ กพ. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)