ความสำคัญของภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยร่วมกันให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาความคิด เป็นมรดกทางวัฒนธรรม คนไทยทุกคนควรรักษาภาษาไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ได้กำหนดให้ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ มีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติในด้านหลักเกณฑ์ทางภาษา ในด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
2. มีเจตคติในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในฐานะเป็นภาษาประจำชาติไทย
3. ใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม
4. มีนิสัยรักการอ่าน
5. รู้จักคิด แก้ปัญหา และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล