วัดเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา อยู่ใกล้เขาคิชฌกูฏ และบ่อน้ำร้อนตโปทาราม

เมืองราชคฤห์มีซากโรงพยาบาลของท่านชีวกโกมารภัฎ แพทย์ประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านชีวกโกมารภัจแนะนำให้พระภิกษุสงฆ์ที่ฉันโภชนะประณีตจงกลม(เดินเจริญกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง)

โภชนะประณีตเป็นกลุ่มอาหารที่ให้กำลังงานสูงได้แก่ น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เนยข้น เนยใส เราๆ ท่านๆ ควรน้อมนำคำแนะนำ(เดิน)ของท่านชีวกโกมารภัจมาใช้ป้องกันโรคนะครับ วันไหนกินมากก็เดินให้มากหน่อย ร่างกายจะได้ไม่สะสมพิษภัยจนมากเกินเยียวยา ถ้าจงกลม(เดินพร้อมเจริญกรรมฐาน)ได้ยิ่งดีครับ... 

สถานที่น่าสังเวชอีกแห่งหนึ่งคือ คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารถูกพระโอรส(พระเจ้าอชาตศัตรู)ผู้คบเพื่อนชั่ว(พระเทวทัต)จับขังไว้ในคุกนี้เพื่อให้อดตาย

พระมเหสีเสด็จไปเยี่ยมด้วย ซ่อนอาหารไว้ในมวยผม ทำให้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ได้ ต่อมาทหารจับได้ พระมเหสีจึงเปลี่ยนเป็นทำอาหารเหลวข้นทาตัว ให้พระเจ้าพิมพิสารเลีย ทหารจับได้อีก คราวนี้ถูกสั่งห้ามเยี่ยม

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย พระองค์ทรงจงกลม... เดินมีคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ หรือเจริญพุทธานุสสติ

อานุภาพแห่งปีติบันดาลให้ทรงพระชนม์ชีพได้ ไม่ตายทันใจพระโอรส พระโอรสจึงสั่งให้ทหารไปกรีดเท้า นำเท้าย่างไฟเสีย จะได้อาพาธ(ป่วย) เดินไม่ได้

คราวนี้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคต กรรมนี้เป็นอนันตริยกรรมสำหรับพระเจ้าอชาตศัตรู ทำให้พระองค์เร่าร้อน อยู่ไม่เป็นสุข ทำอย่างไรก็ไม่หาย

ทว่า... พระองค์ได้เพื่อนดี(กัลยาณมิตร)คือ ท่านชีวกโกมารภัจซึ่งเป็นพระโสดาบัน อาจารย์หมอชีวกท่านนี้แนะนำให้พระเจ้าอชาตศัตรูไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าไปฟังธรรมครั้งแรกไปอย่าง “คนร้อน” บรรยากาศในวัดเงียบสงบ สงัด วิเวก ควรแก่การปฏิบัติสมณธรรม... ท่านก็กลัวว่า อาจารย์หมอชีวกจะหลอกไปฆ่า

อาหารหมอชีวกท่านเลยปลอบโยนว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสถานที่สงบ สงัด วิเวก ควรแก่การปฏิบัติสมณธรรม ทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูเบาพระทัย(เบาใจ)

ถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูไม่ฆ่าพ่อ(พระเจ้าพิมพิสาร)จะได้เป็นพระโสดาบัน ทว่า...สายไปแล้ว กรรมครบองค์ไปแล้ว จึงพลาดจากความเป็นพระโสดาบัน และเที่ยง(แน่นอน)ที่จะตกนรก

การที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้คบกัลยาณมิตร(เพื่อนดี) คือได้คบอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจ ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถึงความเป็นอุบาสกในพระธรรมวินัยนี้ไม่เสียเปล่าเลย

เพราะท่านเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธา อุปถัมภ์พระศาสนา มีการชำระพระไตรปิฎกเป็นอาทิ(เป็นต้น)

การชำระพระไตรปิฎก รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ มีการท่อง การสาธยาย และการจารึกสืบต่อกันมามีส่วนทำให้คนรุ่นหลังได้เล่าเรียนพระธรรมจนถึงปัจจุบัน

การไม่คบคนพาล และการคบบัณฑิตเป็นมงคลธรรม(เหตุแห่งความเจริญ)ข้อ 1-2 ในมงคลสูตร ใครยังไม่เห็นตัวอย่างของคนที่เดี๋ยวลงต่ำ เดี๋ยวขึ้นสูงด้วยอำนาจแห่งการคบเพื่อน... เชิญชมเรื่องของพระเจ้าอชาตศัตรูไว้เป็นอุทาหรณ์(ตัวอย่าง)

ขอน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ดี และบำเพ็ญพุทธกิจอย่างดีเลิศ ขอนอบน้อมพระธรรมวินัยนี้ อันเป็นนิยยานิกธรรม(นำสัตว์ออกจากห้วงทุกข์)แท้ ขอนอบน้อมสงฆ์(พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระโสดาบัน) ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นนาบุญอันเลิศไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ขอนอบน้อมคุณงามความดีของพระเจ้าพิมพิสาร ท่านอาหารหมอชีวกโกมารภัจ และพระเจ้าอชาตศัตรู(เฉพาะส่วนที่เป็นกุศล)มา ณ ที่นี้... สาธุ สาธุ สาธุ

ขอท่านผู้อ่านทุกท่านพึงมีปกติไม่คบคนพาล พึงคบบัณฑิต พึงบูชาบุคคลผู้ควรบูชา และถึงพร้อมด้วยมงคลทั้ง 38 ประการจนถึงฝั่งสูงสุดคือ พระนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ...

แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > ท่านพระอาจารย์เทพพนม วัดท่ามะโอ ลำปาง, คุณนงนุช, คุณอัจฉริยา เกตุทัต (ปุ๊ย), พี่จี๊ด (ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข), พี่จ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี).
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙.
  • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you