ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดบูรณาการแบบหน่วยการเรียนรู้ บ้านทุ่งขาม เรื่องการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้น เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของบ้านทุ่งขาม โดยจัดทำโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับและสนองความต้องการของประชาชนบ้านทุ่งขามเป็นอย่างดียิ่ง เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย คือ
1. การทำปุ๋ยโบกาฉิจากมูลสัตว์ การทำโบกาฉิจากฟางข้าว และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

2. การทำสารไล่แมลง จากจุลินทรีย์ EM

3. การทำน้ำหมักจากเศษผลไม้และพืช

ได้จัดบูรณาการแบบหน่วยการเรียนรู้ บ้านทุ่งขาม เรื่องการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้น เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของบ้านทุ่งขาม โดยจัดทำโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับและสนองความต้องการของประชาชนบ้านทุ่งขามเป็นอย่างดียิ่ง เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย คือ1. การทำปุ๋ยโบกาฉิจากมูลสัตว์ การทำโบกาฉิจากฟางข้าว และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM