หน่วยการเรียนรู้ของชุมชน

พริกทุ่งขาม

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดบูรณาการแบบหน่วยการเรียนรู้ บ้านทุ่งขาม เรื่องการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้น เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของบ้านทุ่งขาม โดยจัดทำโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับและสนองความต้องการของประชาชนบ้านทุ่งขามเป็นอย่างดียิ่ง เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย คือ
1. การทำปุ๋ยโบกาฉิจากมูลสัตว์ การทำโบกาฉิจากฟางข้าว และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

2. การทำสารไล่แมลง จากจุลินทรีย์ EM

3. การทำน้ำหมักจากเศษผลไม้และพืช

ได้จัดบูรณาการแบบหน่วยการเรียนรู้ บ้านทุ่งขาม เรื่องการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้น เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของบ้านทุ่งขาม โดยจัดทำโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับและสนองความต้องการของประชาชนบ้านทุ่งขามเป็นอย่างดียิ่ง เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย คือ1. การทำปุ๋ยโบกาฉิจากมูลสัตว์ การทำโบกาฉิจากฟางข้าว และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยการเรียนรู้ของชุมชนความเห็น (5)

pongkrid
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้มีการสนองตอบความต้องการของชุมชน    ดีมากครับ

junyaya
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
การจัดบูรณาการแบบหน่วยการเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ย  เป็นการให้ความรู้อย่างดียิ่งกับชาวบ้านซึ่งความรู้ที่  ศบอ.เกาะคาจัดให้  เป็นความรู้ที่ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
nara
IP: xxx.19.162.209
เขียนเมื่อ 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้หน่วยการเรียนเป็นการสะสมหน่วยกิจ ไม่ได้อยู่ในส่วนของ 8 สาระการเรียนรู้ใดสาระหนึ่ง แต่จะอยู่กระจายไปทั้ง 8 สาระ โดยเอาประเด็นที่ผู้เรียนสนใจเรียนมาเป็นตัวตั้งในการกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ ทำให้เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรสถานศึกษา ในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่น การเรียนการสอนการสอนวิธีนี้ครูต้องจัดทำแฟ้มรายบุคคล เพื่อบันทึกการวัดผลประเมินเป็นหน่วยกิจสะสมไว้ก่อน ในแต่ละเนื้อหาของหน่วยการเรียนสะสมไปจนครบหน่วยกิจ ของหลักสูตรในระดับนั้น ๆ ครูต้องติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพราะต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 2 ปี องค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับนั้นมีค่ามหาศาล เพราะเป็นสิ่งที่ใก้ลตัว สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เลย ขอให้กำลังแก่ครูที่มีความพยายามจัดกระบวนการสอนแบบบูรณาการแบบหน่วยการเรียนโดยใช้การสะสมหน่วยกิจ เพราะผลประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับนั้นมีมากมายประมาณค่าไม่ได้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มบ้านทุ่งขามซึ่งเป็นกล่มที่ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้จริง ๆ จากการทำแผนร่วมกับครู และผู้ที่อยู่ในชุมชนทั้งหมด

paweena
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

 

               การจัดกิจกรรมให้กับชุมชนบ้านทุ่งขาม  เรื่องการทำปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยหมัก  เป็นเป็นการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่า  ซึ่งความรู้ที่ชาวบ้านได้รับสามารถนำไปใช้ได้  เพราะวิถีชีวิตของชาวบ้านทุ่งขามส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร  จึงด้วยยิ่ง

สุดยอด
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการประชุม วิชาการวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 สามารถนำสาระที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานดังนี้ 1.การเชิญประธานเปิดการปฐมนิเทศ ขอให้เป็นตัวแทนผู้นำชุมชนหรือท้องถิ่น  2.เนื้อหาสาระที่จะดำเนินการ ครูต้องเตรียมตนเองให้พร้อม ในด้านความรู้ คือลักษณะของเรียนรู้ของ นักศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น แบบการพบกลุ่มแบบเข้ม แบบบูรณาการ แบบบูรณาการโดยการใช้ โครงงาน แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้รายบุคคล 3. ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีการติดตามนักศึกษา ว่าได้นำความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ของตนเองหรือไม่ 4. ครูการศึกษานอกโรงเรียน ต้องวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา ให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด  5. ศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา มีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา โดยมีกิจกรรม กศน.วิถีพุทธ และการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ