การเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับคน เป็นวิธีหนึ่งในการดำเนินงานทางระบาดวิทยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค เช่นเดียวกับงานระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานทางระบาดวิทยา เช่น การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรคและการศึกษาทางระบาด ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งทีมพวกพี่ๆหัวหน้าทีมควบคุมโรคที่อยู่ในพื้นที่(SRT=Special Response Teams)และงานระบาดวิทยาของ สสอ,รพช,สสจ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย