การวิจัยในชั้นเรียน : แบบฝึกปฏิบัติที่ 4


แบบฝึกปฏิบัติ  4
การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
แบบฝึกปฏิบัติ 4 นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติทั้งสิ้น  4 ตอน

 

ตอนที่ 1     เลือกสาเหตุปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ปัญหา

คำอธิบาย  ให้ระบุสาเหตุปัญหาเพียง  1  สาเหตุ  เพื่อกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพียง 
                 1  วิธีการ โดยต้องเป็นสาเหตุที่ระบุไว้ในแบบฝึกปฏิบัติ  3
                     สาเหตุปัญหา                               วิธีการแก้ปัญหา
     (เลือก 1 สาเหตุ จากแบบฝึก 3)          (กำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพียง
                                                            1 วิธีการตามความคิดเห็นของ
                                                            ท่านเอง)
..............................................          ......................................................
..............................................          ......................................................
..............................................          ......................................................

 

ตอนที่ 2  การกำหนดหัวข้อ หรือปัญหาการวิจัย

คำอธิบาย    จากการเลือกสาเหตุการวิจัย และกำหนดวิธีการแก้ปัญหา 
                  จากตอนที่ 1  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำหนดหัวข้อหรือ
                  ปัญหาการวิจัยให้ครบองค์ประกอบ 3 ส่วน
 
               ส่วนที่ 1                                                           ส่วนที่ 2
สาเหตุ ปัญหาการวิจัย / วิธีการแก้ไข                      กำหนดหัวข้อ / ชื่อปัญหาการวิจัย
(จากสาเหตุปัญหา / วิธีการแก้                               (กำหนดชื่อปัญหาโดยการเชื่อมโยง
จากตอนที่ 1 จงตอบคำถาม)                                  ข้อ 1,2 และ 3 ตามคำเชื่อมที่กำหนด)   
1. ศึกษา / ปัญหาเรื่องอะไร……………                  การ.................................................
.......................................................                        .................................................
.......................................................                        .................................................
2. ศึกษาอย่างไร...............................                 โดย..................................................
.......................................................                       .................................................
.......................................................                       .................................................
3. ศึกษากับใคร................................                 สำหรับ..............................................
......................................................                        .................................................
......................................................                        .................................................


ตอนที่ 3  ระบุเหตุผล /ความสำคัญของปัญหาการวิจัย

คำอธิบาย  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายเหตุผล /ความสำคัญของปัญหาการวิจัย
                   ชื่อปัญหาการวิจัย                              ระบุเหตุผล /ความสำคัญ
   (ยกข้อมูลมาจาก ส่วนที่ 2 ตอนที่ 2)   
การ...............................................             1. เป็นแนวทางหนึ่งในการ.......................
....................................................                 .........................................................
....................................................                 .........................................................

โดย.............................................              2.  เป็นแนวทางหนึ่ง  หรือวิธีหนึ่งในการ.....
...................................................                  .........................................................
...................................................                  ......................................................... 
สำหรับ.........................................
...................................................
...................................................          

ตอนที่ 4 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย   
คำอธิบาย  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจนเป็นข้อง 
                ให้สอดคล้องกับ ปัญหาการวิจัยที่กำหนด

 

                ชื่อปัญหาการวิจัย                                วัตถุประสงค์การวิจัย
การ............................................               1. เพื่อ.............................................
..................................................                   ..................................................
..................................................                   ..................................................
โดย...........................................               2.  เพื่อ.............................................
.................................................                   ..................................................
.................................................                   ..................................................
สำหรับ.......................................
.................................................
.................................................

 

ผู้เข้าฝึกอบรม ควรทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตัวของผู้เข้าอบรม
เมื่อทำกิจกรรมทั้ง 4 ตอนเสร็จแล้ว ให้รีบส่งได้ที่ web_trat@chaiyo.com  
ภายใน วันที่  2  พฤษภาคม 2549
จะได้ตรวจและแจ้งผลการเรียนรู้กลับผ่านทาง E-mail ของทุกท่าน 

เป็นกำลังให้ทุกท่าน
สุธี  วรประดิษฐ
 
.
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25355เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2006 11:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤษภาคม 2012 23:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี