เตรียมตัวจัดกระบวนการเพื่อ "ถอดองค์ความรู้"

ทีนี้แล้วดิฉันจะเตรียมการอย่างไร?.....กับผู้เข้าฟังที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งจังหวัด ประมาณ 90 คน จึงเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับการทำงาน

เตรียมตัวจัดกระบวนการเพื่อ "ถอดองค์ความรู้"

   จากที่ประชุมคณะทำงาน KM ของกรมส่งเสริมฯ ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้จัดกระบวนการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง การถอดองค์ความรู้ ให้กับทีมงานจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 2 พฤษภาคม 2549

   "ทีนี้แล้วดิฉันจะเตรียมการอย่างไร?" กับผู้เข้าฟังที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งจังหวัด ประมาณ 90 คน  จึงเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับการทำงานชิ้นดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดระบบของตัวเอง คือ

     1. สืบเสาะและติดต่อผู้รู้ ที่พร้อมมาเป็นทีมดำเนินการ 

     2. ปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ "การออกแบบกระบวนการที่ท่านอื่นไปทำมานั้นมีรูปร่างหน้าตาและจัดแล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง"

     3. กำหนดหลักคิด โดยใช้หลักการ "สุ  จิ  ปุ  ลิ"

     4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติงาน

     5. ออกแบบ "การจัดประสบการณ์เรียนรู้" ที่ดิฉันประเมินแล้วน่าจะเป็นไปได้ตามความคิดของตนเองและประสบการณ์ที่มีอยู่ผนวกกับความรู้ที่รวบรวมมาทั้งหมด

     6. นำไปปรึกษาและแลกเปลี่ยนกับทีมงาน ที่จะไปด้วยกัน โดยนำประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เข้ามาใช้ประเมินและแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อปรับแก้

     7.  เตรียมสื่อการเรียนการสอน  โดยดิฉันเลือก "Case Study" ที่ตัดต่อเป็น VCD เป็นเทปภาพที่ได้เห็นภาพและได้ยินเสียง  และรายการสัมภาษณ์กึ่งสนทนาเกี่ยวกับงานที่ทำสำเร็จขึ้นมาใช้เป็นเทปเสียงเพียงอย่างเดียว 

     8. การจัดกระบวนการเรียนรู้  ก็จะแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่หลังจากชม VCD และ ฟังเทปเสียง เพื่อระดมความคิดตามประเด็นที่กำหนด  โดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ 3- 5 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน (คละกัน)  หลังจากนั้น ก็แบ่งเป็นกลุ่มตามหน่วยงานเพื่อค้นหาคนที่มีผลงานและน่าจะเล่าให้ผู้อื่นฟัง ไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม แล้วสุ่มนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  สุดท้ายเป็นการสรุปความคิดและองค์ความรู้ด้วยตนเองที่เป็น "การเรียนรู้ในลักษณะของการสรุปรวบยอด"  จึงจะตามด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ร่วมกันระหว่างทีมผู้ดำเนินการกับผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียน (AAR)

     9. หลังจากกลับมาก็คงต้องรายงานผลการไปราชการ ว่า "ไปทำอะไรมาบ้าง?  ทำอย่างไร?  ผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?  การเรียนรู้ของเราได้อะไรบ้าง?  และถ้าจะทำครั้งต่อไปน่าจะทำหรือเป็นอย่างไร? ที่เห็นประเด็นของการเสริมจุดแข็งและแก้จุดอ่อน" ของครั้งนี้

   นี่คือสิ่งที่ดิฉันได้ "ออกแบบงาน" ชิ้นนี้ไว้ ก็ไม่ทราบว่าผลจะเป็นประการใด.

                                                        ศิริวรรณ  หวังดี

                                                      25 เมษายน 2549

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)