เตรียมตัวจัดกระบวนการเพื่อ "ถอดองค์ความรู้"

  Contact

  ทีนี้แล้วดิฉันจะเตรียมการอย่างไร?.....กับผู้เข้าฟังที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งจังหวัด ประมาณ 90 คน จึงเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับการทำงาน  

เตรียมตัวจัดกระบวนการเพื่อ "ถอดองค์ความรู้"

   จากที่ประชุมคณะทำงาน KM ของกรมส่งเสริมฯ ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้จัดกระบวนการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง การถอดองค์ความรู้ ให้กับทีมงานจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 2 พฤษภาคม 2549

   "ทีนี้แล้วดิฉันจะเตรียมการอย่างไร?" กับผู้เข้าฟังที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งจังหวัด ประมาณ 90 คน  จึงเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับการทำงานชิ้นดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดระบบของตัวเอง คือ

     1. สืบเสาะและติดต่อผู้รู้ ที่พร้อมมาเป็นทีมดำเนินการ 

     2. ปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ "การออกแบบกระบวนการที่ท่านอื่นไปทำมานั้นมีรูปร่างหน้าตาและจัดแล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง"

     3. กำหนดหลักคิด โดยใช้หลักการ "สุ  จิ  ปุ  ลิ"

     4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติงาน

     5. ออกแบบ "การจัดประสบการณ์เรียนรู้" ที่ดิฉันประเมินแล้วน่าจะเป็นไปได้ตามความคิดของตนเองและประสบการณ์ที่มีอยู่ผนวกกับความรู้ที่รวบรวมมาทั้งหมด

     6. นำไปปรึกษาและแลกเปลี่ยนกับทีมงาน ที่จะไปด้วยกัน โดยนำประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เข้ามาใช้ประเมินและแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อปรับแก้

     7.  เตรียมสื่อการเรียนการสอน  โดยดิฉันเลือก "Case Study" ที่ตัดต่อเป็น VCD เป็นเทปภาพที่ได้เห็นภาพและได้ยินเสียง  และรายการสัมภาษณ์กึ่งสนทนาเกี่ยวกับงานที่ทำสำเร็จขึ้นมาใช้เป็นเทปเสียงเพียงอย่างเดียว 

     8. การจัดกระบวนการเรียนรู้  ก็จะแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่หลังจากชม VCD และ ฟังเทปเสียง เพื่อระดมความคิดตามประเด็นที่กำหนด  โดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ 3- 5 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน (คละกัน)  หลังจากนั้น ก็แบ่งเป็นกลุ่มตามหน่วยงานเพื่อค้นหาคนที่มีผลงานและน่าจะเล่าให้ผู้อื่นฟัง ไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม แล้วสุ่มนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  สุดท้ายเป็นการสรุปความคิดและองค์ความรู้ด้วยตนเองที่เป็น "การเรียนรู้ในลักษณะของการสรุปรวบยอด"  จึงจะตามด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ร่วมกันระหว่างทีมผู้ดำเนินการกับผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียน (AAR)

     9. หลังจากกลับมาก็คงต้องรายงานผลการไปราชการ ว่า "ไปทำอะไรมาบ้าง?  ทำอย่างไร?  ผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?  การเรียนรู้ของเราได้อะไรบ้าง?  และถ้าจะทำครั้งต่อไปน่าจะทำหรือเป็นอย่างไร? ที่เห็นประเด็นของการเสริมจุดแข็งและแก้จุดอ่อน" ของครั้งนี้

   นี่คือสิ่งที่ดิฉันได้ "ออกแบบงาน" ชิ้นนี้ไว้ ก็ไม่ทราบว่าผลจะเป็นประการใด.

                                                        ศิริวรรณ  หวังดี

                                                      25 เมษายน 2549

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

Post ID: 25323, Created: , Updated, 2012-02-11 14:47:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เรียนรู้และพัฒนา#การจัดกระบวนการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)