การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร

“จิตสำนึก” คือภาวะตื่นหรือรู้ตัว


การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน

เป็นที่รับรู้กันในปัจจุบันแม้ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญประกาศใช้  มีการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่ประเทศไทยก็ยังประสบภาวะวิกฤตที่น่าเป็นห่วง ทั้งภาวะวิกฤตด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ภาวะวิกฤตที่หลายคนเป็นห่วงคือภาวะวิกฤตด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะวิกฤตในด้านอื่นๆ ก่อให้สังคมเกิดการแตกแยก เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง มีการใช้กำลังกันอย่างไร้มนุษยธรรม มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซื้อขายตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีการสมยอมกันในโครงการต่างๆของรัฐ

จิตสำนึกของคนไทยอยู่ตรงไหน ในเมื่อสังคมไทยทุกวันนี้เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ มุ่งพัฒนาแต่ด้านวัตถุ ยิ่งพัฒนาไปก็ยิ่งเกิดปัญหาที่เรียกว่า “ปัญหาเกิดจากการพัฒนา” ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งมีความต้องการหิวโหยไม่รู้จักพอโดยไม่สนใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม

บางคนบอกว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องของนามธรรมเราจับต้องไม่ได้ จึงเกิดการเพิกเฉย ไม่ใส่ใจทั้งๆทีจิตสำนึกเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันสร้าง
ในฐานะผู้นำทางความคิดและหลายท่านเป็นผู้นำทาการศึกษาเราจะสร้างจิตสำนึกได้อย่างไร เริ่มต้นที่ตรงไหน
จิตสำนึกงานทางการศึกษาคุณคิดกับเด็กไทยในวันนี้อย่างไร