แนวทางการสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัด

    ในปีงบประมาณ 2549 พรพ.โดยการสนับสนุนของสสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัด แก่จังหวัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 16 จังหวัด ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการสนับสนุน ในฐานะเลขานุการฯ โครงการ จึงขอนำเสนอแนวทางการสนับสนุนเครือข่ายที่ท่าน ผอ.สถาบันฯได้กำหนดไว้ดังนี้ค่ะ คงไม่ยากเกินไปนะคะ

1.      โครงการควรมีความสมดุลระหว่างการให้น้ำหนักกับกระบวนการเรียนรู้และปัญหาสุขภาพที่จะร่วมกันเรียนรู้และพัฒนา  และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต้องชัดเจนในทั้งสองส่วน

2.      ปัญหาสุขภาพ[1] หรือประเด็น หรือระบบงาน[2] ที่จะนำมาเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ควรมีจำนวนมากพอที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จำนวนหนึ่ง และเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพที่เห็นผลได้ชัดเจนในระยะยาว  โครงการควรระบุทั้งชื่อปัญหาหรือประเด็นที่ตกลงกันได้แล้วจำนวนหนึ่ง  และระบุจำนวนปัญหา/ประเด็นทั้งหมดที่จะมีการดำเนินการในช่วง 1 ปีข้างหน้าซึ่งเครือข่ายจะร่วมกันกำหนด

3.      ควรทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) ระหว่างผู้ปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ การสรุปขุมทรัพย์ความรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานของเครือข่าย 

4.      ควรเน้นการสร้าง list of good practice และ performance indicator ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือข่ายจะใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเองและใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมกัน (รายละเอียดของวิธีการพัฒนาระบบบริการแต่ละเรื่องจะไปอยู่ใน list of good practice เหล่านี้ เช่น การคัดกรอง การให้คำปรึกษา การดูแลกลุ่มเสี่ยง การทัวร์สุขภาพ)  สิ่งที่อยู่ในโครงการควรเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและติดตามงาน

5.      ควรทำให้โครงการมีคุณค่าที่สมาชิกในโรงพยาบาลต้องการที่จะให้มีการดำเนินการต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปีแรกของการดำเนินงาน


 


[1] เช่น เบาหวาน อุบัติเหตุจราจร ยาเสพติด HIV TB ผู้พิการ

[2] เช่น ระบบ IC  ระบบบริหารความเสี่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)