ครูดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          

        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณครูคมคาย  มัวจะบก    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา  (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)    ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    รับรางวัลมาเร็ว ๆ นี้เองค่ะ  เมื่อวันที่  27 มีนาคม  2552   พระที่นั่งนงคราญสโมสร  วังสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร 

        โรงเรียนใดมีครูดี  ครูเก่ง  ก็นับว่าเป็นโชคดีของเด็ก ๆ ค่ะ  โดยเฉพาะคุณครูคมคาย   ท่านดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด  ขยันผลิตสื่อการเรียนการสอนอยู่เป็นประจำ  นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ในรูปแบบที่       หลากหลาย  ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลา  และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเพื่อนครูด้วยค่ะ