การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้ว นำข้อมูลที่เราได้พบเจอมาแยกแยะเพื่อหาจุดดี และจุดด้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการพัฒนาต่อไป

หลังจากที่คณะครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต  ได้รวมกันดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมาตลอด  1  ปีการศึกษาแล้วนั้นวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต  ได้นัดหมายประชุมคณะครูเพื่อทำการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนา  และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในรอบปีการศึกษานี้  โดยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มครูออกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งใน 1 กลุ่มสาระจะมีครูตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3  และ  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีแบบสอบถามการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสื่อกลางในการร่วมประชุมคณะครูกลุ่มสาระ  เมื่อดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยเรียบร้อยแล้ว  ให้กลุ่มย่อยส่งตัวแทนนำเสนอผลการประชุมหน้าห้องค่ะ (วันนี้เลยได้เป็นนักเรียน 1 วันค่ะ)  ซึ่งผลการประชุมกลุ่มย่อยมีดังนี้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
       ปัญหาที่พบหลังจากการจัดการเรียนรู้คือ  การใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนยังน้อยมาก 
       กิจกรรมพัฒนา  คือ  จัดกิจกรรมเดินเรียน  โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนและรอบๆบริเวณโรงเรียน  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบริเวณรอบๆโรงเรียน เช่น เรียนรู้ทักษะอาชีพของชุมชนรอบๆโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
        ปัญหาที่พบผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
       กิจกรรมพัฒนา  คือ  ครูผู้สอนจัดกระบวนการสอนโดยสอดแทรกทักษะการคิดที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
      ปัญหาที่พบคือ  การใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนยังน้อยมาก
      กิจกรรมพัฒนา  คือ  จัดมุมคณิตศาสตรทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะในการผลิตสื่อการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนเพื่อนำไปแสดงในมุมคณิตศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความเหมาะสม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
     ปัญหาที่พบ  คือ  ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการนำเสนอผลงานและไม่กล้าแสองออก
     กิจกรรมพัฒนา  คือ  ฝึกให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในกลุ่มย่อยให้เกิดความเคยชิน  และจึงส่งเสริมให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนบ่อยๆ โดยเฉพาะการจัดทำโครงงาน  ซึ่งนักเรียนจะได้นำเสนอผลงานของตนเอง  อันจะเป็นการนำไปสู่ความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     ปัญหาที่พบ  คือ  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนมีระยะทางที่ไกลมากทำให้เกิดความยากลำบางในการเดินทาง
     กิจกรรมพัฒนา  คือ  นำแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ไกลจากโรงเรียนมาจัดทำเป็นหนังสือส่งเสริมความรู้ที่มีภาพประกอบเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและลศึกษา
     ปัญหาที่พบ  คือ  สื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่ขาดความทันสมัย และมีสื่อ IT น้อยมาก
    กิจกรรมพัฒนา  คือ  ครูผลิตเอง  ครูและนักเรียนร่วมกันผลิต  และนักเรียนร่วมมือกันผลิต เช่นผลิตสื่อ E-book  โดยใช้ Program คอมพิวเตอร์  เริมจากครูทดลองทำเอง  เมื่อเริ่มชำนาญก็สอนให้เด็กได้ทดลองทำ  เมือ่เด็กใช้Programเป็น  ก็ร่วมกันผลิตโดยครูคอยช่วยดูแลความถูกต้องของเนื้อหาของบทเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ปัญหาที่พบ  คือ  ครูชำนาญเฉพาะทางมีค่อนข้างน้อยจึงจำเป็นต้อใช้ครูวิชาอื่นที่มีความถนัดเฉพาะด้านมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
     กิจกรรมพัฒนา  คือ  จัดทำสื่อการสอนให้กับครูที่มาช่วยสอน เช่น วิชานาฎศิลป์ในการใช้ท่ารำต่างๆ  ก็จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่มีภาพประกอบคำบรรยายเป็นต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    ปัญหาที่พบ  คือ    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่น่าพอใจ
    กิจกรรมพัฒนา  คือ  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม  ได้แก่  การอ่านคำศัพท์  การเขียนตามคำบอก  การแต่งนิทานประกอบภาพ  เป็นต้น
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
    ปัญหาที่พบ  คือ  ห้องเรียนการงานอาชีพที่ใช้ในการแสดงผลงานนักเรียนยังมีไม่ชัดเจน
    กิจกรรมเสริม  คือ  จัดหาห้องเรียนเพื่อไว้แสดงผลงานอาชีพของนักเรียน  เนการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  และรู้จักการชื่นชมในผลงานของผู้อื่น
                                หลังจากดำเนินการรายงานเสร็จแล้ว  ผ.อ.โรงเรียนยังใจดีให้เตรียมของบประมาณไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปเตรียมไว้ใช้สำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะผ่านเข้ามา........ดูสิเอาเหยื่อ(งบประมาณ)มาอ่อย  ปลาตัวน้อยๆเผลอไปฮุบเหยื่อเมื่อไหร่ละก็....อย่าลืมล่ะ  ผลงานจากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โรงเรียนจัดสรรไปให้น่ะต้องเกิดผลงอกงามในตัวของนักเรียนทุกคนด้วย(จริงหรือเปล่าคะท่าน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปัน

คำสำคัญ (Tags)#คือเรา

หมายเลขบันทึก: 252060, เขียน: 30 Mar 2009 @ 23:04 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มาชม

อ่านมุมคิดดีมีสาระนะครับผม

แวะมาเยี่ยมคะ กำลังหาข้อมูลเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้ตัวเอง ขอบคุณมากคะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีค่ะ และดีใจที่ได้แบ่งปันความรู้ให้กันค่ะ แต่ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนใช่หรือเปล่าคะ

สุนทรี เตินขุนทด
IP: xxx.173.242.97
เขียนเมื่อ 

จำกันไม่ได้แล้วหรือไรน้อ...ลอง link ไปตามชื่อแล้วอาจจะนึกออกคะ