สรุปการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

ยุพิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปการประชุมคณะเทคโนโลยีทางการศึกษาครั้งที่1/2552

        จากการประชุมของคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 คน จึงขอสรุปประเด็นเนื้อหาที่จะร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มคณะทำงานดังนี้

1.       รวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้ทรัพยากร Software และ Hardware ร่วมกัน

2.       การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

เพื่อเป็นช่องทางในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงาน จึงได้มีการเสนอให้ตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาทำหน้าที่พัฒนาเว็บไซด์อย่างจริงจัง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ที่ประชุมเห็นชอบและร่วมกันกำหนดรายนามคณะทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หัวข้อ
หัวข้อย่อย
ผู้รับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์

-  แนะนำหน่วยงาน

- นภพล, จักริน, สมพร(ธนบุรี),วสุ

About us

-  ประวัติ

-  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง คณะทำงาน

-  ผลงาน

-  ทำเนียบคณะทำงาน

- ชวลิต, ศศิกัญญา, สุนทรี

วิชาการ

-  บทความวิชาการ

 

-  ก้าวทันเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ

- KM

 

- อภิภู, สุพิศ, สุนทรี,  ดารารัตน์, ชาลินี, สุกัญญา, อารยะ, อาคม

- อภิภู, ทิพวรรณ, สัมพันธ์, อารยะ, กฤตย์ตนัย , สมพร(จันทรเกษม)

- อภิภู, สุพิศ, สุนทรี, ดารารัตน์, ชาลินี, สุกัญญา, อารยะ

กิจกรรม

- ภาพกิจกรรม

- ปฏิทินกิจกรรม

- เอกสารการประชุม

- ศศิกัญญา, ประพันธ์

- ยุพิน, ดารารัตน์, อมรลักษณ์

- สุธัญณิช, ศศิกัญญา

Photo  Gallary

 

นิเวส, โสรัจ, ดารารัตน์, แววตา

Link

-  Web

-  โปรแกรม

พรทิพย์, รัตนาภรณ์, วาสนา,    

ว่าที่ รท.นพดล, บุญฤทธิ์

Blog

 

- ยุพิน, สุพิศ, อภินนท์,

ทิพวรรณ

Media

-  Media Exchange

 

-  แหล่งจำหน่ายสื่อโสตทัศน์

- วัชรีย์พร, จำลอง, จำรัส,

พุทธชาติ, ณัฐชยา

- ชวลิต, ยุพดี, ลัดดาณี,

อภินนท์, มยุรี, จงกล, ทิพวรรณ,

จินตา

         สำหรับวันสุกร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2552 เป็นอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การแปลงสื่ออะนาล็อคให้เป็นรูปแบบดิจิทัล” โดยนายอภิภู สิทธิภูมิมงคล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ACD see  Photo Manager 2009 ในการจัดการรูปภาพ และการใช้โปรแกรม  avc – free ในการแปลงสื่อต่างๆ  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)