บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี เรื่องอิเหนา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง 

                อิเหนา  ตอนศึกกะหมังกุหนิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

                ผู้รายงาน               นางอัญชลี   กุลเกลี้ยง

          ตำแหน่ง                ครู

โรงเรียน                เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่ศึกษา                ๒๕๕๐

บทคัดย่อ

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ที่ทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  ๓) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง                              

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่     ปีการศึกษา  ๒๕๕๐   จำนวน   ๕๑   คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  ๑) ชุดการสอนวรรณคดี เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

 ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอนวรรณคดี    เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ๓) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวรรณคดี เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ร้อยละ ( Percentage ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และ t- test แบบ Dependent Samples

                        ผลการศึกษาพบว่า  ๑) ประสิทธิภาพของชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงมีประสิทธิภาพ ๘๓.๖๖ / ๘๔.๗๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ๘๐/๘๐ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใช้ชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนดีขึ้น ๓) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวรรณคดี  เรื่อง  อิเหนา  ตอนศึกกะหมังกุหนิง  มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวเทคโนฯพ.20มมส.

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ

หมายเลขบันทึก: 251956, เขียน: 30 Mar 2009 @ 16:22 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บทคัดย่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวรรณคดี เรื่องอิเหนา

ตอนศึกกะหมังกุหนิง โดย ครูอัญชลี กุลเกลี้ยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ