แนวทางการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอย่างไร  ก่อนอื่นขอให้ผู้สอนพิจารณาคำถาม   ข้อนี้ก่อน

                         ๑.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน อันประกอบด้วยความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้น  เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่

                         ๒.  การประเมินผลการเรียนรู้ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเน้นการประเมินแบบใด  ใช้เครื่องมือประเภทให้ผู้เรียนเลือกตอบ หรือใช้เครื่องมือประเภทให้ผู้เรียนสร้างคำตอบเอง

                         จากการพิจารณาคำถามข้อที่   จะเห็นว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  เป็นตัวแทนตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในการพัฒนาผู้เรียนนั่นเอง  ดังนั้นจึงอยู่ที่คำถามข้อ ๒ การออกแบบภาระงานการประเมิน ตอบสนองให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่  ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้หรือไม่  และในกระบวนการเรียนการสอนได้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะนำให้ผู้เรียนได้พัฒนาครอบคลุมมิติต่าง ๆ  ของสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอย่างเพียงพอหรือไม่  จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดอีกเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

                การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจึงควรใช้วิธีการประเมินที่เน้นการปฏิบัติและบูรณาการ
อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนแล้ว  ไม่เป็นการแยกประเมินต่างหากอีก