ทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคใต้ มอ. หรือ สวรส.ภาคใต้ มอ. ได้ติดต่อทาบทามมาหลายวันแล้ว เรื่องที่จะขอมาศึกษาดูงานระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอที่ไหนสักแห่งของจังหวัดพัทลุง เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจว่าข้อมูลไหลเข้ามาอย่างไร มีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยในกระบวนการนี้ ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ และไหลกลับสู่ประชาชนอย่างไร

     ผมเลือกเอาที่ CUP เขาชัยสน เป็นพื้นที่ให้ สวรส.ภาคใต้ มอ.ได้ลองลงไปดู เพราะที่นี่น่าจะมีความพร้อมมากที่สุด จริง ๆ แล้วในหลาย ๆ อำเภอก็มีระบบที่ดีกันแล้วทั้งสิ้น หากแต่บางแห่งยังทำไปเพราะ “สั่ง” แต่ที่เขาชัยสน ผมมองเห็นว่าเขาเริ่มมองตัวเองออกว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร อันนี้ผมตัดสินใจบนพื้นฐานหลังจากที่คณะทำงานประเมินหน่วยบริการฯ จว.พัทลุง ซึ่งผมร่วมเป็นคณะทำงานและเลขานุการฯ อยู่นั้น ได้สรุปออกมาหลังเราออกประเมินเสร็จสิ้นแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน 2549 ที่ผ่านมาครับ สำหรับรายละเอียดจะได้เล่าอีกครั้งหลังจากการนำเสนอในวันที่ สวรส.ภาคใต้ มอ.ได้มาศึกษาดูงานแล้ว

     จะเล่าต่อไปให้ทีมงานที่ CUP เขาชัยสนได้รับทราบกันไว้ก่อนอีกนิดว่า ผอ. สวรส.ภาคใต้ มอ. (อาจารย์พงศ์เทพ) ได้พูดคุยกับผมในเบื้องต้นว่า หากพื้นที่นี้สนใจจะต่อยอดสิ่งที่ดำเนินการอยู่ โดยเริ่มถอดบทเรียนการพัฒนาที่ผ่านมา จนไปถึงจะนำไปใช้ได้อย่างไรในอนาคต เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอ สวรส.ภาคใต้ มอ.ก็ยินดีจะเป็นผู้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโจทย์วิจัยให้ และจะสนับสนุนให้ดำเนินการในพื้นที่เพื่อหา Model ต่อไปได้ (หากสนใจนะครับ)

     สำหรับกำหนดการที่จะยกร่างขึ้นคร่าว ๆ ซึ่งผมขอยกร่างก่อน ในฐานะเป็นทีมจาก สวรส.ภาคใต้ มอ.คนหนึ่ง เพื่อใช้ในการศึกษาดูงานระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอในครั้งนี้ดังนี้ครับ

กำหนดการศึกษาดูงานระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคใต้ มอ. (สวรส.ภาคใต้ มอ.)
ณ คปสอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วันที่ ... พฤษภาคม 2549

---------------

           08.00 – 09.00 น. ทีมงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. ออกเดินทางจาก หาดใหญ่ ถึงพัทลุง 
                                    (ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัย จ.พัทลุง)
           09.00 – 09.15 น. ประธาน คปสอ.เขาชัยสน กล่าวต้อนรับคณะจาก สวรส.ภาคใต้ มอ.
           09.15 – 10.15 น. คปสอ.เขาชัยสน นำเสนอระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอเขาชัยสน 
                                    และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
           10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
           10.30 – 11.15 น. ไปเยี่ยมชมระบบการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลแบบ One Stop Service 
                                    ของ รพ.เขาชัยสน และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
           11.15 – 12.00 น. ไปเยี่ยมชมระบบการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลแบบ One Stop Service 
                                    ของ สอ.ท่าลาด และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
          12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 – 14.30 น.  นักวิจัยและที่ปรึกษาชมรมเพื่อนพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน 
                                    นำเสนอโจทย์วิจัยเรื่อง “Every Human Mapping- Deform
                                    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพคนพิการ อ.เขาชัยสน”
                                    และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
          14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
          14.45 – 15.45 น. นักวิจัยและที่ปรึกษาชมรมเพื่อนพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน 
                                   นำเสนอโจทย์วิจัยเรื่อง “Every Human Mapping- Deform
                                   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพคนพิการ อ.เขาชัยสน”
                                   และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (ต่อ)
          15.45 – 16.30 น. AAR: After Action Review กิจกรรมการศึกษาดูงานร่วมกัน
          16.30 – 17.30 น. ทีมงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. ออกเดินทางกลับจาก พัทลุง ถึงหาดใหญ่

         หมายเหตุ: เป้าหมายด้านผู้รับการศึกษาดูงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. จำนวน 10 คน ครับ (ไม่นับรวมจากทีมงาน สวรส.ภาคใต้ มอ.)