ได้การเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น Flash , Authorware ฯลฯ ได้การกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้รู้วิธีกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมและที่สำคัญ ได้นำกระบวนการเรียนการสอนไปใช้ในการสอนจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ