ได้อะไรจาการเรียน

ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรม Authorware 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ความเห็น (0)