แผนภาษาไทย ม.4 (Backward Design)

nataya avera
แผนภาษาไทย ม.4 (Backward Design)

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย (Unit  Plan)

ตามแนวการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  (Backward  Design)

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้            การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและอ่านทำนองเสนาะ

ระดับชั้น                               มัธยมศึกษาปีที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาไทย

ออกแบบโดย                        นางสาวนาฏยา  อะเวรา

โรงเรียน                                กุดบงพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต ๒

เวลา                                        ชั่วโมง

.....................................................................

ขั้นที่   กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

 

แนวคิดหลัก (Core  Consepts)

          แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและอ่านทำนองเสนาะ

               

ความคิดรวบยอด (Consepts)

๑)      อธิบายลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง

๒)    แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง

๓)    อ่านทำนองเสนาะ

 

ความเข้าใจที่คงทน (Enduring  understanding)

นักเรียนแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพและอ่านทำนองเสนาะได้

               

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)  (ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม)

๑)  รับผิดชอบ  ขยันตั้งใจเรียน  มีผลการเรียนดี

๒)  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามกฎในโรงเรียน  มีสัมมาคารวะและมารยาทดี

๓)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักวางแผนในการทำงาน  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

๔)  เสียสละใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  และมีสุขภาพแข็งแรง

 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท  ๑.๑ :  ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้ ความคิด ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

 

มาตรฐาน ท ๒.๑ :  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสรสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง

·       มารยาทการเขียนโดยใช้ภาษาสุภาพ  รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน  เขียนอย่างสร้างสรรค์  และอ้างอิงแหล่งที่มา

·       การท่องจำบทอาขยาน  บทประพันธ์ที่มีคุณค่าและประทับใจไปใช้ในการสื่อสาร  การอ้างอิงและการอ่านทำนองเสนาะ

ทักษะคร่อมวิชา (Trans – disciplinary  skills  standards)

๑.       การอ่าน  คิดวิเคราะห์

๒.     การสืบค้นข้อมูล

๓.     การเขียน

 

ขั้นที่   การออกแบบการวัดและประเมินผล

 

เป้าหมายการเรียนรู้

ปรนัยเลือกคำตอบ

เติมคำ/ข้อความ

เขียนบรรยาย

ผลงานในโรงเรียน

ประเมินตามสภาพจริง

ประเมินตลอดหน่วย

ความเข้าใจที่คงทน

นักเรียนแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพและอ่านทำนองเสนาะได้

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

 

ตอบคำถาม 

จากโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้

 

 

นักเรียนเข้าใจเรื่องการแต่งคำประพันธ์และอ่านทำนองเสนาะ

นักเรียนเข้าใจหลักการแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพและอ่านทำนองเสนาะได้

 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑)  รับผิดชอบ  ขยันตั้งใจเรียน

๓)มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักวางแผนในการทำงาน  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

 

 

 

- ส่งงานทันตามเวลาที่กำหนด

- สามารถวางแผนในการทำงานและคิดแก้ปัญหาในการทำงานได้

 

ขั้นที่   การออกแบบกำหนดการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้      การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและการอ่านทำนองเสนาะ

เวลา          ชั่วโมง

 

การประเมิน

กิจกรรมการเรียนรู้

ทรัพยากร / สื่อ

เวลา

(ช.ม.)

- อธิบายลักษณะบังคับของโคลงสุภาพ

 

 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าว่าคำประพันธ์ประเภทโคลงนั้นมีกี่ชนิด  อะไรบ้าง  และแต่ละชนิดนั้นมีบังคับ  ครุ  ลหุ  หรือแผนผังของคำประพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง  จากหนังสือเรียนภาษาไทย  หนังสือแต่งคำประพันธ์  และอินเทอร์เน็ต

- หลังจากที่นักเรียนร่วมกันค้นหาและสรุป  แล้วออกมาอธิบาย  และยกตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ แล้วนักเรียนบันทึกสาระสำคัญลงในสมุด

-  นักเรียนแต่งโคลงสี่สุภาพ

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

 

- ห้องสมุด

- อินเทอร์เน็ตwww.thaigoodview.com                          

- บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องโคลง    สี่สุภาพ

- ใบความรู้  เรื่องโคลงสี่สุภาพ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เรื่องโคลงสี่สุภาพ

 

- อ่านทำนองเสนาะ

-  นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง

-  ให้นักเรียนอ่านทำนองเสนาะตามที่ครูอ่านพร้อมๆ กัน

จากนั้นให้นักเรียนไปค้นหาวิธีการอ่านทำนองเสนาะที่ถูกต้องจากห้องสมุด  และอินเทอร์เน็ต    

-  ครูสุ่มนักเรียนจำนวน   คน ออกมาอธิบายการอ่านทำนองเสนาะให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน

 -  ครูอธิบายวิธีการอ่านและอ่านทำนองเสนาะที่ถูกต้องให้นักเรียนฟังอีกครั้ง

     -  นักเรียนทำแบบฝึกหัด  โดยตอบคำถามจากลักษณะคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ  และวิธีการอ่านทำนองเสนาะ

     -  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด 

 

- ห้องสมุด

- อินเทอร์เน็ตwww.eduzones.com                 

- ใบความรู้  เรื่องการอ่านบท

ร้อยกรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากร / สื่อการเรียนการสอน

๑.       ห้องสมุด

๒.     อินเทอร์เน็ต                 www.thaigoodview.com     

www.eduzones.com                  

๓.     บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องโคลงสี่สุภาพ

๔.     ใบคว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนภาษาไทย ม.4 (Backward Design)

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร#แผนภาษาไทย ม.4 (backward design)

หมายเลขบันทึก: 250779, เขียน: 25 Mar 2009 @ 15:14 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

บุญส่ง กันทะเขียว
IP: xxx.128.120.152
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่มีแผนการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดี เห็นชัดเจนและเข้าใจง่าย สอน ม.3จะนำไปปรับใช้คะ เก่งจริง ๆ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วย ขอบอก...

ฝน
IP: xxx.206.159.83
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าทีการงานยิ่งขึ้นตลอดไป

wanwadee nonthasaen
IP: xxx.26.232.146
เขียนเมื่อ 

คนเราบางครั้งก็งงคิดอะไรไม่ออก ได้เห็นแนวคิด แนวทางก็เกิดการหยั่งเห็นได้ ขอบคุณและขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นในอาชีพการงาน สำหรับตัวอย่างแผนฯ จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเด็กไทยเราจะได้พัฒนา

    

    เล่าเรียนเพียรสืบไว้           วิทยา

วันหนึ่งซึ่งพลอยพา               พรั่งพร้อม

อย่าปล่อยปละเวลา               หลุดล่วง เปล่าเฮย

การศึกษานำน้อม                 ส่งให้เจริญ

ขอหยิบยืมแผนข้างบนไปแนวทางศึกษาด้วยนะคุณครู ขออนุโมทนาขอบคุณ.

      

 

 

 

 

ครูขอนแก่น
IP: xxx.53.118.54
เขียนเมื่อ 

จัดทำได้ดีมาก  ขอแสดงความชื่นชมค่ะ

kroonataya
IP: xxx.175.148.44
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ

และยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านค่ะ

ครูร้อยเอ็ด
IP: xxx.26.226.110
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อค่ะ  ตรงกับความต้องการพอดีต่ะ

อาท
IP: xxx.172.158.170
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่ให้ความรู้กับทุกคน

 

ยุวลี
IP: xxx.93.178.27
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่มีนำใจเผื่อแผ่ชาวโลก

IP: xxx.49.73.107
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่มีแผนการสอบให้ดีขนาดนี้

IP: xxx.49.73.107
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่มีแผนการสอบให้ดีขนาดนี้

IP: xxx.49.73.107
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณจริงๆดีมากๆ
ประเสริฐ ศรีราชพัฒน์
IP: xxx.172.137.226
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำเป็นตัวอย่างในการทำแผนการจัดการเรียนรู้นะ ขอบคุณมาก ๆ (เพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อการค้า)

อัจฉรา ปะติเก
IP: xxx.52.88.79
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้backward desing

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ กำลังเหนื่อยกับแผนการสอนภาษาไทยระดับประถมค่ะ

ส้มหวาน
IP: xxx.49.241.157
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีเนืัอหาให้มากกว่านี้

พิทยา
IP: xxx.143.183.210
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ลงแผนการสอนฺbackword Design