การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)

โดย นางพะเยาว์  นองเจริญ  

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)   สำนักงานเขตหลักสี่  สังกัดกรุงเทพมหานคร


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

บทคัดย่อ

บทที่  1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 การดำเนินโครงการและการประเมินโครงการ

บทที่ 4 ผลการประเมินโครงการ

บทที่ 5 สรุปผลการประเมินโครงการ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 


 

ท่านใดสนใจเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อ หรือขอคำปรึกษาได้เบอร์ 089-1330273