การที่เราจะรู้ว่า   ทำไมท้วงทำนองของดนตรีจึงจะไพเราะได้  นั้นมาจากการคิดประดิษฐ์โน๊ตแต่ละๆและประสมกับ  ความรู้สึกในการที่จะนำโน๊ตเหล่านั้นไปในทิศทางใด    โดยทั้งหมดนี้จะอยู่ในกรอบหรือ ความสัมพันธ์กันของ  เสกล  ในโนตหรือคอร์ดนั้นๆ    ซึ่งถ้าผู้ที่จะสร้างเพลงขึ้นมาไม่รู้กฎความสัมพันธ์ระหว่างโน๊ตนี้   การสร้างเพลงขึ้นมา  แม้แต่จะเป็นแค่ครึ่งเพลงก็ถือว่า  ยากมาก 

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงหลักสำคัญคือ   scal (เสกล)  Major (เมเจอร์)    ซึ่งเป็นรากคอร์ดของคอร์ดหลักๆ

C Major - ประกอบด้วยโน๊ต - C , D , E , F , G , A , B
D Major - ประกอบด้วยโน๊ต - D , E , F# , G , A , B , C#
E Major - ประกอยด้วยโน๊ต - E , F# , G# , A , B , C# , D# 
F Major - ประกอบด้วยโน๊ต - F , G , A# , B , C , D , E
G Major - ประกอบด้วยโน๊ต - G , A , B , C , D , E , F#
A Major - ประกอบด้วยโน๊ต - A , B , C# , D , E , F# , G#
B Major - ประกอบด้วยโน๊ต - B , C# , D# , E , F# , G# , A#