เรียนแล้วได้อะไร...

อะไรที่ยังไม่รู้....มีอยู่อีกมากมาย...นัก
      ในการเรียนวิชา "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านกระบวนการคิดออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนา..รวมถึงขั้นของกระบวนการ    สร้าง ซึ่งในขั้นตอนการสร้างใช้โปรแกรม Authorware  และ ใช้โปรแกรม Flash ในการสร้าง ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักวิธีการใช้ใช้งานโปรแกรม ทั้งสองโปรแกรม ถึงแม้จะไม่ได้เก่งมากก็ตาม แต่ก็พอทีจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดีในต่อไปได้....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัครพล ทองเย้าความเห็น (0)