ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 รอบเวลา คือ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น และรอบค่ำตั้งแต่เวลา 17.00-19.00น ทั้งนี้ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้มอบเป็นใบวุฒิบัตรเพื่อยืนยันถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย