การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง การใช้โปรแกรม Flash