ชื่อเรื่อง                   ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน

ผู้วิจัย                      นายเฉลิม  ปานมา

ปีที่ทำวิจัย              2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน  ผู้ที่เกี่ยวข้องมี  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง  วิธีการวิจัยมี 2  ขั้นตอน ดังนี้  1) การพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบ้นใสถิน  โดยการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบ้านใสถิน  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เนื้อหา  ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านใสถิน  มีองค์ประกอบในการพัฒนา  4  ด้าน คือด้านลูกเสือ  ด้านผู้บริหาร  ด้านผู้กำกับลูกเสือและด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบ้านใสถิน  นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5  คน  เพื่อหาค่า  IOC.   2)  การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับกองลูกเสือ   ลูกเสือและผู้ปกครอง  จากแหล่งข้อมูล  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน  9  คน  ผู้กำกับกองลูกเสือ  จำนวน  5  คน  ผู้ปกครองลูกเสือ  จำนวน  40  คน  และลูกเสือสามัญ  จำนวน  40  คน  รวมทั้งสิ้น  94  คน

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน  ด้านลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ความมีระเบียบวินัย  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  ความตระหนักในคุณค่าและความสุขในการเป็นลูกเสือ  เรียนรู้  มีทักษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสือ  ในระดับมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 2   การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ในระดับมากที่สุด  และตัวบ่งชี้ที่ 3  การช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมืองและสังคมโลก  ในระดับมาก

2.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน   ด้านผู้บริหาร  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาตนเองทางลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหาร  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ   และตัวบ่งชี้ที่  3  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  การช่วยเหลือผู้อื่น  ชุมชน  ชาติบ้านเมืองและสังคมโลก   ในระดับมากที่สุด

 

 

                3.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน   ด้านผู้กำกับลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ   ในระดับมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การวางแผนและการจัดกิจกรรม  และตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริหารงานในกองลูกเสือ ในระดับมากที่สุด 

                4.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง      ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน   ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ   ตัวบ่งชี้ที่ 1  กิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่ 2  กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ  และตัวบ่งชี้ที่ 3  กิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา  ในระดับมาก