กิจการลูกเสือ

กิจการลูกเสือ

ชื่อเรื่อง                   ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน

ผู้วิจัย                      นายเฉลิม  ปานมา

ปีที่ทำวิจัย              2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน  ผู้ที่เกี่ยวข้องมี  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง  วิธีการวิจัยมี 2  ขั้นตอน ดังนี้  1) การพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบ้นใสถิน  โดยการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบ้านใสถิน  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เนื้อหา  ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านใสถิน  มีองค์ประกอบในการพัฒนา  4  ด้าน คือด้านลูกเสือ  ด้านผู้บริหาร  ด้านผู้กำกับลูกเสือและด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบ้านใสถิน  นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5  คน  เพื่อหาค่า  IOC.   2)  การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับกองลูกเสือ   ลูกเสือและผู้ปกครอง  จากแหล่งข้อมูล  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน  9  คน  ผู้กำกับกองลูกเสือ  จำนวน  5  คน  ผู้ปกครองลูกเสือ  จำนวน  40  คน  และลูกเสือสามัญ  จำนวน  40  คน  รวมทั้งสิ้น  94  คน

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน  ด้านลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ความมีระเบียบวินัย  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  ความตระหนักในคุณค่าและความสุขในการเป็นลูกเสือ  เรียนรู้  มีทักษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสือ  ในระดับมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 2   การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ในระดับมากที่สุด  และตัวบ่งชี้ที่ 3  การช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมืองและสังคมโลก  ในระดับมาก

2.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน   ด้านผู้บริหาร  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาตนเองทางลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหาร  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ   และตัวบ่งชี้ที่  3  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  การช่วยเหลือผู้อื่น  ชุมชน  ชาติบ้านเมืองและสังคมโลก   ในระดับมากที่สุด

 

 

                3.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง

ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน   ด้านผู้กำกับลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ   ในระดับมาก  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การวางแผนและการจัดกิจกรรม  และตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริหารงานในกองลูกเสือ ในระดับมากที่สุด 

                4.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและผู้ปกครอง      ต่อการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบ้านใสถิน   ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ   ตัวบ่งชี้ที่ 1  กิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ  ตัวบ่งชี้ที่ 2  กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ  และตัวบ่งชี้ที่ 3  กิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา  ในระดับมาก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารกิจการลูกเสือ

คำสำคัญ (Tags)#กิจการลูกเสือในโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 249295, เขียน: 18 Mar 2009 @ 13:57 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เทคนิคการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา

นายเฉลิม ปานมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสถิน

โรงเรียนบ้านใสถิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมาย 1

การบริหาร 1

กิจกรรมลูกเสือ 1

1. หลักการ 2

2. วัตถุประสงค์ 2

3. วิธีการ 2

4. คติพจน์ของลูกเสือ 3

5. คำปฏิญาณของลูกเสือ 3

6. กฎของลูกเสือ 4

โรงเรียนประถมศึกษา 4

บทที่ 2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 5

คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา 5

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 6

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา 6

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าเสนา 6

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าลูกเสือสมุทร 7

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าลูกเสืออากาศ 8

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 8

บทที่ 3 หน่วยลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา 11

1. กลุ่มลูกเสือ 11

2. กองลูกเสือสำรอง 12

2.1 กองลูกเสือสำรอง 12

2.2 กองลูกเสือสามัญ 28

3. หมู่ลูกเสือ 41

บทที่ 4 เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือ 42

1. เทคนิคการสอนลูกเสือ 42

2. เทคนิคการจัดการค่ายพักแรม 65

3. เทคนิคการสั่งการ 74

4. เทคนิคการฝึกเป็นรายบุคคล 76

5. เทคนิคการฝึกระเบียบแถว 93

6. เทคนิคการสวนสนาม 97

7. เทคนิคการใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 99

8. เทคนิคการสอนเงื่อนเชือก 100

9. เทคนิคการสร้างฐานบุกเบิก 112

บรรณานุกรม 120

ภาคผนวก 123

แบบพิมพ์ลูกเสือ 124

ชื่อหมู่และสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญ 143

สีประจำภาคศึกษา 144

ประวัติผู้เขียน