แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การวิเคราะห์ภาระงานหลัก


จากการวิเคราะห์องค์การศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม  โดยใช้ SWOT  Analysis และวิเคราะห์งาน  จึงได้โครงสร้างองค์การใหม่  โดยแบ่งเป็น 9 ฝ่าย มีภาระงานหลักในแต่ละฝ่าย ดังนี้

1.  ฝ่ายวิชาการ

1.      วางแผนและจัดทำแผนงานวิชาการในศูนย์พระสงฆ์ฯ

2.      จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนางานวิชาการในศูนย์พระสงฆ์ฯ พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการ

3.      วางแผนและพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาของศูนย์พระสงฆ์ฯ ให้มีคุณภาพทางวิชาการได้มาตรฐานสากล

4.      วางแผนและพัฒนาหลักสูตรอบรมคุณธรรม จริยธรรมของศูนย์พระสงฆ์ฯ ให้มีคุณภาพทางวิชาการได้มาตรฐานสากล

5.      กำหนดตารางการอบรมในแต่ละเดือน จัดทำหนังสือส่งออกแจ้งไปยังพระสงฆ์  สามเณร

6.      จัดทำคู่มือการสอนสำหรับพระสงฆ์ สามเณรของศูนย์พระสงฆ์ฯ

7.      จัดทำสื่อการสอนที่สร้างสรรค์และทันสมัย

8.      จัดทำเอกสารประกอบการสอน ตำราเรียน ฯลฯ

9.      จัดทำ KM (การจัดการความรู้) ของศูนย์พระสงฆ์ฯ

10.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ฝ่ายบริหาร

1.      วางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารศูนย์พระสงฆ์ฯ

2.      จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการบริหารและพัฒนาศูนย์พระสงฆ์ฯ พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการ

3.      พัฒนาโครงสร้างและข้อบังคับของศูนย์พระสงฆ์ฯ

4.      บริหารงานเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พระสงฆ์ฯ

5.      บริหารการเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของศูนย์พระสงฆ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.      จัดทำประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการ

7.      ประสานงานและให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการหน่วยงานอื่น ๆ

8.      ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่

9.      รวบรวมข้อมูลจากสถิติและรายการของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณ

10.  การจัดทำข้อมูล KPI (ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ)

11.  จัดทำรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจำปี

12.  ประสานงานเรื่องพระนักศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

13.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.      วางแผนและจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาศูนย์พระสงฆ์ฯ

2.      จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาศูนย์พระสงฆ์ฯ พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการ

3.      ดำเนินการวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.      เสนอโครงการวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยประยุกต์ และดำเนินการการสำรวจวิจัยตามโครงการ

5.      ให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ แก่หน่วยงาน บุคคลากร และนักศึกษา

6.      จัดเตรียมข้อมูลสถิติ การบันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลในทางสถิติ

7.      วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติสำหรับข้อมูลจากการสำรวจวิจัย

8.      การติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ

9.      หาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

10.  เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์ฯ

11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.      วางแผนและจัดทำแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์พระสงฆ์ฯ

2.      จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พระสงฆ์ฯ พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการ

3.      จัดทำ web site ศูนย์พระสงฆ์ฯ และจัดทำ web site ของศูนย์พระสงฆ์ฯให้เป็นปัจจุบัน

4.      จัดทำ home page ศูนย์พระสงฆ์ฯ

5.      จัดทำ web page งานประชาสัมพันธ์

6.      E-Learning วิชา ธรรมศึกษา และวิชาอื่นๆ

7.      E-Book  วิชา ธรรมศึกษา และวิชาอื่นๆ

8.      บริการให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

9.      ดำเนินการเผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร  กิจกรรมต่างๆของศูนย์พระสงฆ์ฯทางอินเตอร์เนต

10.  ดูแล ซ่อมบำรุง พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พระสงฆ์ฯให้มีประสิทธิภาพ

11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

5.  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.      วางแผนและจัดทำแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศูนย์พระสงฆ์ฯ

2.      จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศูนย์พระสงฆ์ฯ พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการ

3.      วิเคราะห์ภาระงานและกำหนดภาระงานของบุคลากรในศูนย์พระสงฆ์ฯ

4.      จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร

5.      จัดทำข้อมูลประวัติบุคลากรในศูนย์พระสงฆ์ฯในศูนย์พระสงฆ์ฯ

6.      สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

7.      จัดการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในศูนย์พระสงฆ์ฯ

8.      รวบรวมข้อมูล การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม และการศึกษาดูงานของบุคลากรทุกคน

9.      จัดสวัสดิการต่างๆให้บุคลากรในศูนย์พระสงฆ์ฯ

10.  รวบรวมสถิติข้อมูล จำนวนพระสงฆ์  สามเณรในศูนย์พระสงฆ์ฯ และจำนวนนักเรียน  นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

11.  ประสานและรวบรวม Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) ของบุคลากรในศูนย์พระสงฆ์ฯ

12.  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในศูนย์พระสงฆ์ฯ

13.  เป็นสื่อกลางในการเสนอความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์ฯ

14.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 247978เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2009 15:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 15:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี