รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบบทเรียนการ์ตูน

ธีรศักดิ์
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                   รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐาน  ( BBL)  ประกอบชุด

                               การจัดกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่   5   

ผู้ศึกษาค้นคว้า        นายธีรศักดิ์  โกรธกล้า

ตำแหน่ง                     ครูชำนาญการ

โรงเรียน                    บ้านอำปึล (ปอเกีย พลินอุทิศ 3)   อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์   เขต 1

 ปีที่พิมพ์                    พ.ศ. 2551

 

 

บทคัดย่อ

 

                    การจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรม  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และยังเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินและพอใจที่จะเรียน อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้ได้ง่าย  มีความน่าสนใจ เหมาะกับผู้เรียนในวัยเด็กมากกว่าสื่อการเรียนชนิดอื่น  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1) เพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงาน  และหน่วยน้ำ  ฟ้า  และดวงดาว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมการเรียนที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  ประกอบบทเรียนการ์ตูน   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงาน  และหน่วยน้ำ  ฟ้า  และดวงดาว   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมการเรียนที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  ประกอบบทเรียนการ์ตูน  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยพลังงาน และหน่วยน้ำ  ฟ้า  และดวงดาว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมการเรียนที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  ประกอบบทเรียนการ์ตูน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550   โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย พลินอุทิศ 3)  อำเภอเมืองสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1  จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาโดย

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงานและหน่วยน้ำ  ฟ้า 

และดวงดาว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมการเรียนที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  ประกอบบทเรียนการ์ตูน  จำนวน  12  ชุด  รวมเวลาเรียน 24  ชั่วโมง    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน  30  ข้อ  และ แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน  จำนวน  15  ข้อ  การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                        1.  ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงาน  และหน่วยน้ำ  ฟ้าและดวงดาว   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.80/ 83.02  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่กำหนดไว้

                        2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงานและหน่วยน้ำ ฟ้าและดวงดาว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน มีค่าเท่ากับ  0.6646  ซึ่งแสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6646  หรือคิดเป็นร้อยละ  66.46 

                        3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงาน  และหน่วยน้ำ  ฟ้าและดวงดาว  ด้วยกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบภาพการ์ตูน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง 3.52 - 4.70 และค่าเฉลี่ยโดยรวม ทุกข้อ เท่ากับ  4.02  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูนโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอยู่  3  ประเด็น  ได้แก่  ฉันชอบสีสันในบทเรียนที่มีภาพการ์ตูน , นักเรียนพอใจในคะแนนผลการเรียนของตนเอง และนักเรียนพอใจในคะแนนของผลงานที่กลุ่มของนักเรียนทำได้  นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                    โดยสรุป  ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพลังงาน  และหน่วยน้ำ  ฟ้าและดวงดาว  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้วยกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐานประกอบบทเรียนการ์ตูน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้นักเรียนมีความรู้  มีความสนุกสนานและพึงพอใจในการเรียนรู้มากขึ้น   ครูผู้สอนที่มีความสนใจสามารถที่จะนำชุดกิจกรรมการเรียน ดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุผลยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทคัดย่อ

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#งานวิจัย#บทคัดย่อ#ผลงานทางวิชาการ#ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขบันทึก: 246061, เขียน: 03 Mar 2009 @ 15:27 (), แก้ไข: 11 Apr 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)