WHA 2 ข้อสรุปจากการประชุม12-2-52

1-3-52

ดิฉันขอสรุปการประชุมไว้เป็นข้อมูลค่ะ

 

สรุปผลการประชุมเตรียมทีม ( Work shop)

เพื่อคัดเลือกผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก( WHA) ครั้งที่ 62

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2

………………………………………………………………………

 

จำนวนผู้สมัครเป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก( WHA) ครั้งที่ 62 ทั้งหมด 19 คน   มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

1

นายสมเกียรติ 

ศิริรัตนพฤกษ์

นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

2

นายอนุตรศักดิ์

 รัชตะทัต

นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

3

นางสาวสายใจ 

สมิทธิการ

นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ

สำนักวัณโรค

4

นายนคร

 เปรมศรี

นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคกก.วัคซีนแห่งชาติ

5

นางรวินันท์ 

นุชศิลป์

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

สคร.ที่ 4 จังหวัดราชบุรี

6

.ส.กังสดาล 

สุวรรณรงค์

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ

สคร.ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

7

นายไพโรจน์

 เสาน่วม

นายแพทย์ ระดับชำนาญการ

สคร.ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

8

นายศักดิ์ชัย 

ไชยมหาพฤกษ์

นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

สคร.ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

9

นางเสาวนีย์ 

วิบุลสันติ

นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

สคร.ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

 

เปิดการประชุม เวลา 0 9.00 น. โดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท โดยท่านได้แสดงความยินดีที่มีน้องๆสมัครมาและชี้ให้เห็นความสำคัญของการประชุมในวันนี้ว่า เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (WHA) ในนามของตัวแทนกรมควบคุมโรคและเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย

 

เวลา 09.30 น. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ บรรยายเรื่อง บทบาทกรมควบคุมโรคในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ( WHA) หลังจากนั้น ได้พาผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ารับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่องความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศกับการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในระยะยาวและเพิ่มความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ จาก ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงเบอร์น

 

 

เวลา 12.30 น. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง หน้าที่ผู้แทนไทยและเทคนิคการเจรจา ในเวทีนานาชาติ  โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้Global  Health  and us  โดยนพ.สุวิทย์   วิบูลผลประเสริฐ     มีหัวข้อดังนี้คือ   What  is Global Health, Other related terms, Five metaphors about Global Health , GH as foreign policy, security, charity, investment,     

public health , Global H  Players- not only UN, Increasing funding for GH-both ODA and Domestic, เรื่องของ WHO, WHA governing structure , จุดแข็ง และจุดอ่อนของ WHO, และสิ่งที่เราจะได้จากการประชุม Global Health Forum เช่น  WHA and EB,

นอกจากนี้ท่านวิทยากรยังได้แสดงความยินดีที่ได้รับเชิญจากกรมควบคุมโรค    ท่านอยากให้ช่วยกันสร้างผู้เชี่ยวชาญโรคต่างๆโดยยกตัวอย่างเช่น นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย นายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ที่มีผลงานจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ     สุดท้ายท่านเน้นเรื่องการไปทำงานให้ประเทศ  โดยขอให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนไป ระหว่างไปและกลับมาต้องมาทำงานให้เสร็จ 

                           

เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงโสภิดา ชวนิชกุล ผู้อำนวยการสาธารณสุขระหว่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (WHA) และธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ โดยอธิบายถึงโครงการ WHO, การเข้าประชุมWHA, Agenda ของ WHA, Committees ของ WHA, Conduct  of the Business ซึ่งท่านเน้นให้พวกเราต้องตั้งใจฟังเวลาคนอื่นพูดให้ดี

                                                

เวลา 14.30 น. แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยา บรรยายเรื่อง ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ( WHA) ครั้งที่ผ่านมา โดยพูดถึงการเตรียมทีมให้ดี, มีการทบทวนสถานการณ์และดูความสำคัญของปัญหา ให้ทบทวนเอกสารอ้างอิงว่าถูกต้องหรือไม่, มติต่อสมัชชาต่อเรื่องนี้จะเป็นข้อตกลง (resolution) หรือเพียงรายงาน   หากเป็น resolution ประเทศไทยควรแสดงมีจุดยืนอย่างไรและการเตรียม Draft intervention (ร่างสุนทรพจน์) ภาษาที่ใช้ในที่ประชุมแปลกหู ให้พวกเรา เดาเอาจากสิ่งแวดล้อมว่าคำเหล่านั้นน่าจะหมายถึงอะไร และควรติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากประชุมทาง web และ E-mail    

 

เวลา 15.30 น. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยา บรรยายเรื่อง การศึกษาหัวข้อการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ( WHA) และเตรียมงาน ท่านวิทยากรได้นำประสบการณ์จากการประชุมปีที่ผ่านมาโดยนำเสนอรูปกิจกรรมที่ได้ร่วมกับทางทีมกระทรวงสาธารณสุข                  

ท่านวิทยากรเน้นว่าทางทีมกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้รู้ข้อมูลมากที่สุด ถ้าทางทีมกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้แก้ไข ทางทีมกรมควบคุมโรคไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมด ถ้าเราสามารถอธิบายเหตุผลได้  นอกจากนี้ยังได้ แจกเอกสาร Assignment for Thai Delegates from Department of Disease Control, Ministry of Public Health to attend the 62nd World Health Assembly, Geneva, 18-27 May 2009 โดยให้ส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  โครงการ Talent Management ของกรมควบคุมโรคความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพี่อัจ วันนี้ไปรับใช้ประชาชน เจอ active TB หนึ่งรายครับ

กวิน
IP: xxx.123.172.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

มาอ่านและลงชื่อไว้ครับ

ขอบคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยมและให้ความรู้ด้วยค่ะ

สวัสดีคุณกวินค่ะ

ว่างๆแวะเยี่ยมบ้างนะคะ

บล็อกคุณกวินบางหัวข้อหมอแปลไม่ค่อยได้ค่ะเพราะมีภาษาแปลกๆ

กวิน
IP: xxx.147.19.164
เขียนเมื่อ 

แวะมาแล้วครับ กวินเคยเขียนโดนคนอ่านติงมาว่าชอบพูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก พูดเรื่องยากให้ยากขึ้นไปอีก ภาษาแปลกๆ ถ้าเป็นทางธรรมะนี่ก็จำมาจากหนังสือที่เคยอ่านเจอ ล่ะครับ

เห็นด้วยกับคนอ่านเพราะบางเรื่องหมออ่านแล้วไม่เข้าใจเลยคิดว่าคงใช่ศัพท์มาจากหนังสือ อ่านแล้วอาจจะต้องแปลอีกครั้งเพราะเป็นบาลีบ้างสันสกฤตบ้าง แต่อย่างน้อยก็เป็นบุญจากการอ่านค่ะ