รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2552

          สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 52  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

      1.รายงานฐานะการเงิน    ม.ค. 52               จำนวน  2  ฉบับ  หลักฐาน

      2.แยกประเภททั่ไป         ม.ค. 52               จำนวน  2  ฉบับ  หลักฐาน

      3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย   ม.ค. 52               จำนวน  2  ฉบับ  หลักฐาน

      4.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส ม.ค. 52           จำนวน  2  ฉบับ  หลักฐาน

      5.ใบสำคัญทดรองจ่าย    ม.ค. 52               จำนวน  2  ฉบับ  หลักฐาน

      6.เงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ม.ค. 52  จำนวน  2  ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)