สรุปความรู้ที่ได้รับ

anakkul
งานดี

สรุปความรู้ที่ได้รับ

จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา รหัส 412510

จัดทำโดย

ปรารถนา  อนัคกุล  51561803025

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน  รุ่น 4 ( 2 )       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

  เรียน อาจารย์ รสสุคนธ์  มกรมณี

      การที่ได้เรียนคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ ทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆอาทิ

  1.ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ในยุคอดีตดึกดำบรรพ์ มนุษย์รู้จักวิธีการนับโดยการใช้นิ้วมือ กิ่งไม้ ก้อนหิน ลูกปัด มีการขีดเขียนตามผนังถ้ำเพื่อนับจำนวน ต่อมาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ชาวจีน ได้คิดค้นเครื่องมือที่ช่วยในการนับเป็นครั้งแรก โดยนำเอาลูกปัดมาร้อยเป็นพวง ซึ่งสมัยโบราณเรียกว่า"ลูกคิด" (Abacus) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับที่มนุษย์คิดได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ ( Computer) มาจากรากศัพท์ ภาษาลาตินว่า Computare ซึ่งแปลว่า การคิดการคำนวณ  ภาษาไทย เรียกว่า เครื่องคณิตกรณ์ (อ่านว่า คะ - นิด - ตะ - กอน) เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ผลิตขึ้น เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดย ใช้ในการช่วยแก้ปัญหาการทำงานทั่วไปทุกวงการ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คอมพิวเตอร์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลืองานที่ซับซ้อนยุ่งยาก หรืองานที่มีปริมาณมากให้เสร็จด้วยความถูกต้อง แม่นยำภายในระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งยังช่วยงานในด้านการบันเทิงได้อีกด้วย

2 .รู้ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์

        เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในสำนักงานในบ้านในโรงเรียน นั้นเรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ มีแบบตั้งโต๊ะ(Desktop)แบบพกพา(Notebook) และ พาล์มทอป(Palmtop)

 

ไมโครคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

คส ( Case)
เคส ( Case)  คือ  ส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผงวงจรหลัก ฮาร์ดิสก์ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล เคสมีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

มาเตอร์บอร์ด ( Motherboard)  หรือเรียกกันว่าเมนบอร์ด (Mainboard)
แผงวงจรหลัก หรือเมนบอร์ด ( Mainboard) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟล็อปปี้ดิสก์ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง เป็นต้น

ฮาร์ดดิสก์ ( Hard Disk)
ฮาร์ดดิสก์ ( Hard Disk) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลและโปรแกรม ภายในจะมีข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ บรรจุอยู่

ซีดีรอม ( CD - ROM)
เครื่องขับคอมแพคดิสก์ หรือซีดีรอม ( CD-ROM)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูล บนแผ่นซีดี มีความสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

แรม (RAM)
แรม ( RAM)  เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล

CPUหน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการประมวลผลข้อมูล

ดิสก์ไดรฟ์ ( Disk Drive)
หน่วยขับดิสก์ หรือดิสก์ไดรฟ์ ( Disk Drive) เป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์ มีขนาด 3.5 นิ้ว

แป้นพิมพ์ ( Keyboard)   
แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

 

เมาส์ ( Mouse)
เมาส์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ชี้ส่วนต่าง ๆ บนจอภาพ และเรียกโปรแกรมโดยการใช้เมาส์คลิกที่

สัญญาณรูปหรือไอคอน ( Icon) ที่เป็นตัวแทนของโปรแกรมที่ต้องการ

จอภาพ ( Monitor)
จอภาพ หรือมอนิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผลการประมวลในรูปของภาพ หรือข้อความ
เครื่องพิมพ์ หรือ พริ้นเตอร์ (Printer)
เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูลออกเป็นตัวอักษร ตัวเลขและรูปภาพ

ลำโพง ( Speaker )
ลำโพง หรือสปีคเกอร์ เป็นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูปของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (Multiedia)

  3. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก

ช่วยให้เราสามารถค้นคว้าความรู้และติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ในทุกเวลาที่ต้องการ เช่น

           -  การได้สมัครเป็นสมาชิก  www. yahoo .co.th               www.go to know.org     

4. ช่วยในการเรียน การทำงานมีความ ทันสมัยและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พิมพ์งานในการเรียนวิชาต่างๆได้ เช่น

            -  วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา  4125109  โตยการค้นคว้าและส่งข้อมูลลงในบล็อกของgo to know   การส่ง e-mail   รวมทั้งการบันทึกข้อความสำหรับงานวิจัย

            -  วิชาการวิจัยทางการศึกษา   1045421    โดยใช้พิมพ์งานวิจัย  3  บท

เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยใช้แบบเรียนแบบโปรแกรม

-          วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  1025300 โดยทำรายงานต่างๆดังนี้

  1.     การทำPower Point  เรื่อง Alternative School  โรงเรียนทางเลือก  (ผศ.ดร.สมโภชน์  พนาวาส)

  2.     การออกแบบหน่วยการเรียน (Unit  Design)      (ผศ.ดร. สมโภชน์  พนาวาส)

  3.    การทำประมวลรายวิชา(Course  Syllabus)   (ผศ.ดร. สมโภชน์  พนาวาส)              

    4.    การศึกษาพฤติกรรมและแก้ปัญหาโดยใช้หลักการBehavioral  Theories (ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง)

  5.   การทำ Power Point  เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL   (ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง)

-          วิชาปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1015117   โดยทำรายงานดังนี้

  1.    สาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง วัดยานนาวา  (ผศ.ดร.วรวิทย์  จินดาพล)

  2.     ทฤษฎีหลักสูตร (ผศ.ดร.วรวิทย์  จินดาพล)

  5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด

      เช่น  เล่นเกม   ดูภาพยนตร์   ฟังเพลง   ร้องเพลง

6. ช่วยสร้างงานศิลปะ

      เช่น  ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์

  7.ช่วยในการประกอบอาชีพ

      เช่น  ใช้ บวก ลบ และคิดคะแนนนักเรียน   

                ทำกราฟเพื่อเปรียบเทียบ และ นำเสนอผลงาน  โดยใช้  Microsoft Excel  

                การทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2/2551  เรื่องการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์     

              ผลิตสื่อการเรียนการสอน ได้แก่

                                       - สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม MS PowerPoint                                         

                                      - สร้างบทเรียนสำเร็จรูป (CAI)

 บทสรุปส่งท้าย

         ขอกราบขอบพระคุณ      ที่ท่านการุญ     อบรมสั่งสอน     มีทั้งเมตตา    ความเอื้ออาทร      

  แนะนำขั้นตอน    การเรียนที่ดี     ศิษย์ซาบซึ้งใน      วาจาปราศัย       โอบอ้อมอารี  

   ทุกวันเวลา   ทุกวินาที     ตัวอย่างที่ดี     แบ่งปันเสมอมา     อาจารย์รสสุคนธ์      มากล้นวิชา  

    ประสบการณ์นานา     ช่างน่าประทับใจ   ศิษย์ช่างโชคดี   มากมีเหนือใคร    ที่มีโอกาสได้    

เป็นศิษย์ของอาจารย์        

                                                                            


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตั๊กแตน

คำสำคัญ (Tags)#งานดี

หมายเลขบันทึก: 243957, เขียน: 22 Feb 2009 @ 18:13 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พี่แตนเมื่อไรจะส่งเข้าเว็บอาจารย์ค่ะ สวยมากค่ะ