สรุปความรู้วิชาคอมพิวเตอร์

jintana
สนุกกับการเรียนคอม

ส่งงานสรุปความรู้

รหัสวิชา 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

เสนอ

รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

                สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่เคารพ ความรู้ในวันแรกที่เรียนคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ในวันแรกที่ได้เข้าเรียนสิ่งแรกที่ท่านอาจารย์ได้สอบถามคือความรู้พื้นฐานที่แต่ละคนมีว่ามีความรู้ขนาดไหน ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยเก่งและไม่ค่อยคล่องเท่าไรนัก แต่ก็ดีใจนะคะที่ได้มาเรียนกับท่านอาจารย์เพราะจากครั้งแรกที่ท่านอาจารย์ได้พบนักศึกษาพวกเรา 6 สาว ท่านก็คงกังวนใจอยู่บ้างแน่เลยว่าจะไปไหวหรือนี่ เพราะหลายคนก็อายุมากกันแล้ว แต่ก็ดีใจที่ท่านอาจารย์ใจเย็นอดทนต่อพวกเรา ท่านอาจารย์เมตตาที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรา ครั้งแรกที่เราเริ่มเรียนก็คือ ให้ได้มีการพูดคุยกันโดยผ่านคอมพิวเตอร์ โดยให้เราเลือกกันว่าจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ gotoknow.org   หรือ learners.in.th ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถติดต่อกันได้ แต่ถ้าแบบแรกเป็นคนกลุ่มที่มีอาชีพการงานแล้ว ส่วนแบบที่ 2 เป็นกลุ่มคนที่เป็นนักเรียนเข้าเข้ามาคุยกัน 6 สาวจึงตัดสินใจเลือกสมัครสมาชิกของ gotoknow.org  ในครั้งแรกที่สมัครค่อนข้างยากมากเพราะในการสมัครทุกคนต้องมี e-mail ก่อนจึงสมัครได้เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องเริ่มต้นจากการสมัคร e-mail โดยพวกเราเข้าไปสมัคร  e-mail ของ yohoo.com แต่ระหว่างสมัครก็ใช้เวลานานมากเนื่องจากชื่อที่ใช้สมัครไปซ้ำกับของคนอื่นจึงต้องใช้เวลานานพอสมควร และในที่สุดก็สมัครได้ โดยเอาชื่อเล่นของลูกสาวกับชื่อเล่นของตัวเองมาเป็นชื่อสมัคร นั้นก็คือ [email protected]  และเลือกรห้สผ่านโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ของตนเองเป็นรหัสผ่านเพื่อจะได้ไม่ลืม และเมื่อเรามี e-mail เป็นของตนเองแล้ว พวกเราก็สมัครเข่า บล็อกของ gotoknow.org เริ่มตั้งชื่อบล็อก และพิมพ์ข้อความลงไปในบล็อก ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆในบล็อก และให้เราเข้าไปนำข้อมูลของเพื่อนมาเข้าในบล็อกของเราที่เราเรียกว่า planet  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กันและยังสอนให้เปลี่ยนสีหรือรูปแบบของบล็อก ฝึกการนำรูปภาพใส่ในอัลบัมรูปและยังฝึกให้ เราจัดเก็บเว็ปไซต์อ้างอิง และลิงค์ไฟล์เก็บไว้ค้นคว้า อีกด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราเองในการทำวิทยานิพนธ์ในอนาคต และสอนให้เราพิมพ์งานใน word ฝึกให้เราใช้ Tab แทนการเคาะ ฝึกการใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข และการเขียนข้อความที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ การจัดหน้ากระดาษ การสร้างตาราง และท่านก็สอนให้เราฝึกทำ power point ฝึกเทคนิกในการทำซึ่งพวกเราพอจะมีพื้นฐานในการทำอยู่บ้างแต่ในความเหมาะสมในการนำเสนองานยังไม่ดีพอเช่นการนำรูปการ์ตูนหรือภาพเคลื่อนไหวมาใช้ ซึ่งถ้าเป็นการเสนองานทางวิชาการไม่ควรใช้เพราะจะเป็นการเปลี่ยนความสนใจของผู้รับฟังไปดูภาพการ์ตูนพวกนั้นแทน และท่านยังสอนให้เราฝึกการใช้โปรแกรม Excel ในการทำตางรางทางสถิติทำแผนภูมิต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำข้อมูลทางสถิติต่อการทำงานวิจัยต่อไป

ประโยชน์และสิ่งที่ได้จากการเรียนคอมพิวเตอร์ คือ

ด้านการพิมพ์งานโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Word

*    ในการทำบล็อกก็ได้เขียนเรื่องราวหรือบทความต่างๆบันทึกลงไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหว่างเพื่อนและได้มีการพูดคุยกันมีการตอบและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านบล็อกของเรา

*    ในการพิมพ์งานก็นำเทคนิคการพิมพ์งานที่ถูกต้องมาพิมพ์งานเป็นการสรุปประมวลความรู้ในวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา ส่ง ผศ.ดร. สมโภชน์ พนาวาส และรายการเกี่ยวกับปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนพร้อมวิธีการแก้ใช้ส่ง ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง

*    พิมพ์งานและสืบค้นข้อมูลทาง Internet เกี่ยวกับตลาดน้ำตลิ่งชั้น เพื่อนำมาทำหลักสูตรท้องถิ่น นำมาแยกเป็นหลักปรัชญา ในรหัสวิชา ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่ง ผศ.ดร. วรวิทย์ จินดาพล

*    การสืบค้นและพิมพ์รายงานวิจัย 3 บท ในวิชา การวิจัยทางการศึกษา ส่ง ดร ฤาเดช เกิดวิชัย

*    พิมพ์งานวิจัยในชั้นเรียนส่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

*    ใช้พิมพ์ใบงาน แบบฝึกหัด ใบโครงการวิชาการร่วมทั้งขั้นตอนการทำกิจกรรมของโรงเรียน

ด้านการพิมพ์และนำเสนองาน โปรแกรม  Power point

*    นำหลักการทำ Power point  ในการนำเสนองาน เรื่อง หลักสูตร A – Level ในวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เสนอ ผศ.ดร. สมโภชน์ พนาวาส เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ของ โฮเวิร์ด การ์เนอร์  ในวิชาเดียวกัน เสนอ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง

*    นำหลักการทำ Power point   ไปทำสื่อการสอนไปใช้จริงกับนักเรียนที่โรงเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต  การถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนสาร  กระบวนการลำเลียงสารผ่านเซลล์ เป็นต้น

ด้านการพิมพ์ โปรแกรม Excel

*    ใช้ทำตารางสถิติในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

*    ใช้ทำตารางบัญชีรายรับรายจ่ายของสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เนื่องจากคัวของข้าพเจ้า ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัวสสัมชัญคอนแวนต์

สรุปได้ว่า จากการที่ข้าพเจ้าได้มาเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาทำให้ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาความรู้ในด้านการศึกษา การทำงานร่วมกับเพื่อน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดแสดงความคิดที่หลากหลายและได้รับความคิดที่หลากหลายด้วยเช่นกัน และตัวข้าพเจ้าเองได้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนมากขึ้นต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาเสมอ ถึงแม้ว่าจะมีภาระทางบ้านกับเจ้าตัวน้อยที่บ้าน ซึ่งมีอายุแค่ 11 เดือน แต่พยายามให้เวลากับลูกและโรงเรียนและกับการทำงานไม่ให้บกพร่องแต่อย่างใด และทั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จัดทำโดย

นางจินตนา           จันทร์เจริญ           รหัสนักศึกษา 51561803022

ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนาคตของน้อย

คำสำคัญ (Tags)#สนุกกับการเรียนคอม

หมายเลขบันทึก: 243904, เขียน: 22 Feb 2009 @ 12:09 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 10:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)