ระยาสารทบ้านเรา เป็นเรื่องราวที่สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นชาวอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงเทศกาลสารทเดือนสิบ ประวัติความเป็นมา การเตรียมเครื่องปรุงในการทำขนมกระยาสารท และการกวนกระยาสารท พร้อมภาพประกอบ ใช้ประกอบการเรียนการสอนบูรณาการของท้องถิ่น

     เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลบางคนที ได้จัดการเรียนรู้บูรณาการเรื่องสารทไทย ในช่วงเทศกาลเดือนสิบขึ้น และมีกิจกรรมกวนกระยาสารท จึงได้ถ่ายภาพและจัดทำเผยแพร่เรื่องกระยาสารทบ้านเรา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้สนใจต่อไป