• วันนี้ได้อบรม Sharepoint ตั้งแต่ 9.00-16.30
  • ได้ทดลองทำแบบสำรวจ Survey
  • ทำการเพิ่ม event, issue, announcement, list, link, contact
  • ได้ทดลองทำการสร้าง site ขึ้นเอง
  • ทดลองทำการ upload file
  • ปรับเปลี่ยน Theme ของ Sharepoint
  • ในตอนแรกจะต้องทำการ set ค่า network security ใน control panel -> Administrative tools -> Local Security Policy -> security option -> Network security : LAN manager authentication level -> เปลี่ยนจากเดิมเป็น send NTLMV2 response only

ปัญหา

  • ในบางครั้ง เมื่อทำการเพิ่มส่วนต่าง ๆ หรือประกาศต่าง ๆ หรือเปลี่ยนค่า setting ของเดิม จะขึ้น error
  • ในตอนศึกษา ทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากัน ทำให้ เมื่อสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ คนอื่น ๆ สามารถทำการเปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์ที่เราทำไว้ได้เลย โดยไม่มีการป้องกัน

เพิ่มเติม

  •  Microsoft Windows SharePoint Services คือ คอมโพเนนต์ของ Microsoft Windows Server 2003 ที่ช่วยองค์กรเพิ่มผลงานของทีมและผลงานของพนักงานเป็นรายบุคคลได้ด้วยการช่วยให้พนักงานเหล่านั้นสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อการใช้ข้อมูลและการทำงานในเอกสารร่วมกัน (จาก http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=efdc7227-549c-4de1-a063-783f71a8bb2b&DisplayLang=th)
  • สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ที่นี่ Click