การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในวันนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มจังหวัด คือ ป่าเขาลำเนาไพร และชายฝั่งบูรพา โดยการพิจารณาจากกลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ แล้วจึงสรุปภาพรวมเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป โครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองมีทั้งหมด....โครงการ (รายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบต่อไป)