ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (2)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (2)

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาเอกเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ค่าเช่าที่พักในประเทศ เหมาจ่ายวันละไม่เกิน 2,200 บาท

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้)  18  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)