คนดีสหเวช Happy Soul : 46 อาจารย์เสาวนีย์ เหลืองอร่าม

อาจารย์เสาวนีย์ เหลืองอร่าม

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  46    ขอแนะนำ 
อาจารย์เสาวนีย์  เหลืองอร่าม นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Img2240

อาจารย์เสาวนีย์  เหลืองอร่าม

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  2  ก.ค. 50
 • สาขาวิชา  กายภาพบำบัด
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต

 

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   25  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)