เทวา,เทวดา,สวรรค์,หวาน,ปลิวลม
เทวา เทวา,เทวดา,สวรรค์,หวาน,ปลิวลม ฉวิงรัมย์

การผลิตกระถินป่นส่งจำหน่าย


การผลิตกระถินป่นส่งจำหน่ายโรงงาน ในเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครราชสีมา

การผลิตกระถินป่นส่งจำหน่ายโรงงานอาหารสัตว์

สำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

      จรูญโรจน์  จันทรศิริ 1 , เทวา  ฉวิงรัมย์   1 , สุขุม  สุขเกษม  2 , วีระพงษ์ อุดรไสว  1, ชัยกระมล คำเมือง 1

 

 

บทนำ 

            ในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรพืชอาหารสัตว์นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ ในบรรดาพืชอาหารสัตว์ที่นำมาปลูกนั้น กระถินก็ถือเป็นพืชอาหารสัตว์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป และกระถินยังมีประโยชน์ คือสามารถปลูกเป็นรั้วกันอาณาเขตบ้านหรือสวนได้ โดยไม่ต้องลงทุนหาไม้ชนิดอื่นและยังได้ลำต้นมาใช้ เผาถ่าน ทำฟืน

ส่วนยอดอ่อนของกระถินสามารถใช้เป็นอาหารประเภทผักสด  นอกจากนั้นใบกระถินยังใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

 

กระถิน ( Leucaena ) 

กระถิน (Leucaena) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Leucaena  leucocephala(lamk.)de Wit   อยู่ในวงศ์ Leguminosae  มีชื่อสามัญว่า  White  Popinac,Lead Tree,Leucaena  ชื่ออื่นๆที่เรียกตามแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  เช่น ภาคกลาง  เรียกว่า  กระถินบ้าน  กระถินดอกขาว กระถินหัวหงอก กะเส็ดโคก  กะเส็ดบก ,  ภาคใต้ เรียกว่า สะตอเทศ  สะตอเบา   สะตอบ้าน  สะตอตั๊กแตน , ภาคเหนือ เรียกว่า ผักหนองบก   ผักก้านถิน ,  ภาคอีสาน เรียกว่า  ผักก้านถิน  ผักกะเส็ด ฯลฯ   กระถินเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึงประมาณ 10 เมตร  กระถินทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี และการเจริญเติบโตเร็ว ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด  สรรพคุณทางยา  ดอก รสมัน บำรุงตับ  ราก รสจืดเฝื่อน ขับลม ขับระดูขาว และเป็นยาอายุวัฒนะ  เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม  กระถินเป็นพืชอาหารสัตว์ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง  ประโยชน์ของกระถินนั้นมีมากมาย ใบกระถินใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบผสมในอาหารข้น ทั้งอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม  ใบกระถินสดใช้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ ได้ไม่มีข้อจำกัด  ใบกระถินนำมาตากแห้งใส่กระสอบเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งได้

                ปัจจุบันในประเทศไทยมีการปลูกกระถินเพื่อทำใบกระถินแห้งและผลิตใบกระถินป่น ปีละประมาณ 60,000 ตัน โดยมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ในหลายจังหวัดในเขตภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง บางส่วน   ในขณะเดียวกันจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ผลิตใบกระถินแห้งและกระถินป่นส่งจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และโรงงานผสมอาหารสัตว์  โดยเฉพาะฟาร์มเกษตรกรโคนมในพื้นที่  ซึ่งมีฟาร์มเกษตรกรโคนมเป็นจำนวนมากที่มีความต้องการการนำใช้ทั้งกระถินแห้งและกระถินป่นมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์  ให้ผลิตน้ำนมสูงและมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เนื่องจากในใบกระถินมีโปรตีนสูง  มีเยื่อใยต่ำ ที่สำคัญมีราคาค่อนข้างถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น  

                                                                                                                                                                    

    1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  30130  Tel. 044-311612

    2  กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดการอาหารสัตว์  กองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

 

กระถินป่น (Leucaena leaf meal)

ใบกระถินป่น (Leucaena leaf meal)  เป็นวัตถุดิบที่เกษตรกรนิยมใช้ผสมในอาหารสัตว์  โดยเฉพาะในสัตว์ปีกได้มีการใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  ปริมาณโปรตีนในใบกระถินที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปจะผันแปรระหว่าง  14-30 % ทั้งนี้แล้วแต่ว่าใบกระถินนั้นจะมีก้านหรือกิ่งปนมากน้อยเท่าไร  ถ้าหากว่าใบกระถินป่นที่มีก้านและกิ่งปนมามาก จะทำให้ %โปรตีนของกระถินป่นลดต่ำลง  อีกทั้งยังให้คุณค่าทางโภชนะอาหารทั้งหมดของใบกระถินป่นต่ำลงไปด้วย  ทั้งนี้เพราะกิ่งและก้านกระถินมีคุณค่าทางโภชนะอาหารน้อยมาก  อย่างไรก็ดีใบกระถินแห้งล้วนๆ จะมีโปรตีนประมาณ  20-30%  มีปริมาณเยื่อใยต่ำ  จึงมีคุณค่าทางโภชนะอาหารสูง   ใบกระถินแห้งป่นที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนั้นจะมีโปรตีนเฉลี่ย  18%  เยื่อใย  11% และส่วนใหญ่ที่เกษตรกรผลิตจำหน่ายเองจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 11-16% เท่านั้นเอง  ทั้งนี้เพราะเกษตรกรผลิตโดยเน้นปริมาณเป็นสำคัญ ทำให้มีส่วนของก้านและกิ่งปนมามาก เป็นผลทำให้คุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์ของกระถินป่นลดลงไปบ้าง  แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรแต่ละรายยังต้องขวนขวายหาทางสร้างอาชีพของตนเองให้มีรายได้ไปเลี้ยงในครอบครัว  ตามแต่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะดิ้นรนต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจอันผันผวนในปัจจุบันเพื่อให้ดำเนินชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคมต่อไป  ดังเช่น

นายบุญแม้น  สีหะวงษ์ (ลุงนาย)  บ้านเลขที่ 19 หมู่ 17 บ้านคลองยาง  ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเกษตรกรหนุ่มใหญ่ใจดีวัย 51 ปี  เขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตกระถินป่นในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งด้านคุณภาพกระถินป่น  ด้านปริมาณผลผลิตกระถินป่น   ด้านตลาดการจำหน่ายทั้งโรงงานผสมอาหารสัตว์และตลาดฟาร์มโคนมของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอปากช่องเองและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย  โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปากช่องที่เป็นภูมิลำเนาเดิม  ซึ่งถือเป็นแหล่งส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจำนวนมากและจุดที่ตั้งสหกรณ์โคนมสำหรับรวบรวมน้ำนมดิบของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันนายบุญแม้น สามารถผลิตกระถินป่นได้เดือนละประมาณ  80-90 ตัน แหล่งของกระถินแห้งที่นำมาบดเพื่อทำเป็นกระถินป่น  ก็จะมี กระถินแห้งที่ได้จากแปลงกระถินที่นายบุญแม้นปลูกเอง จำนวน 13 ไร่ ที่ปลูกใช้ประโยชน์มาแล้ว 4-5 ปี  นอกจากนั้นยังได้มีการรับซื้อกระถินหั่นตากแห้งจากเกษตรกร แล้วนำมาบดส่งจำหน่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์อีกทางหนึ่ง

 

จุดเริ่มต้นการยึดอาชีพการผลิตกระถินป่นจำหน่าย

นายบุญแม้น  เดิมประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นคนงานที่โรงบดและผสมอาหารสัตว์เป็นเวลาเกือบ 5 ปี  แต่โดยส่วนตัวลึกๆแล้ว นายบุญแม้นเองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตกระถินป่นจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ

   

 

เมื่อแรงบันดาลใจเร่งเร้าให้อยากกระทำ  จุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ก็เปิดฉากขึ้นโดยไม่นานนัก ในช่วงต้นปี 2542  นายบุญแม้นได้เริ่มต้นโดยการออกตัดกระถินจากป่า ริมถนน ตามพื้นที่สาธารณะ ตามแหล่งธรรมชาติทั่วๆ ไป  รวบรวมนำมาหั่นด้วยเครื่องหั่นกระถินแล้วตากแห้งส่งจำหน่ายให้โรงบดและผสมอาหารสัตว์อยู่พักหนึ่งเป็นเวลาเกือบสามปี  เก็บออมเงินได้จำนวนหนึ่งจึงมีความคิดอยากก่อตั้งโรงบดกระถินขึ้น  แล้วได้นำเงินเก็บที่มีทั้งหมด รวมถึงได้ทำเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อีกส่วนหนึ่ง แล้วรวบรวมเงินทั้งหมดเพื่อไปซื้อและพร้อมติดตั้งโรงบดกระถินป่นตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ 

 

   

                     โรงงานบดกระถินป่น นายบุญแม้น สีหะวงษ์                             กระถินป่นสามารถผลิตจำหน่ายได้ 3 ตัน/วัน

 

โดยโรงบดกระถินป่นได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 2544 หลังจากนั้นเป็นต้นมา นายบุญแม้น ก็ได้ยึดอาชีพการบดกระถินป่นส่งจำหน่าย เป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้  เมื่อเรื่องราวการนำกระถินมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์แพร่หลายมากขึ้น  ส่งผลให้กระถินที่เคยมีมากมายตามธรรมชาตินั้น เริ่มมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะเข้าโรงบดในแต่ละเดือน  เพราะความต้องการการใช้กระถินเพิ่มมากขึ้น จึงก็มีเกษตรกรรายอื่นๆเริ่มหันมายึดอาชีพผลิตกระถินหั่นตากแห้งขายเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกัน  ทำให้กระถินเริ่มเติบโตไม่ทันตัด อีกทั้งยังต้องไปตัดกระถินที่ระยะทางห่างไกลออกไปด้วย รวมถึงการแข่งขันกันทั้งผู้ผลิตกระถินหั่นตากแห้งและผู้ผลิตกระถินป่นด้วยกันเอง เนื่องจากเริ่มมีนายทุนเข้ามาก่อตั้งโรงบดกระถินป่นขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงอีก  นายบุญแม้นจึงต้องขวนขวายเพื่อหาทางที่จะประคับประคองอาชีพให้ดำเนินต่อไปให้ได้  จึงได้เริ่มมีความคิดที่จะปลูกแปลงกระถินเพื่อผลิตกระถินป่นขึ้นเป็นของตัวเอง  จากนั้นก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกระถินและการจัดการดูแลแปลงกระถินมาโดยตลอด

ต่อมาในช่วงต้นปี 2547 นายบุญแม้นก็เริ่มปลูกสร้างแปลงกระถินของตัวเองขึ้น โดยเริ่มปลูกจากพื้นที่ 5 ไร่ และปลูกเพิ่ม 8 ไร่ในต้นปีต่อมา  แล้วก็ได้ตัดทำกระถินป่นเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน  การตัดกระถินมาใช้ผลิตกระถินป่น นายบุญแม้นจะทำการตัดทุก 2-3 เดือนหมุนเวียนแบบนี้ตลอดปี  ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหากระถินมาป้อนโรงบดกระถินได้ในระดับหนึ่ง  นอกจากนั้นยังได้มีการรับซื้อกระถินหั่นตากแห้งจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาบดส่งจำหน่ายโรงงานอาหารสัตว์ เป็นการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ไปอีกทางหนึ่ง  ปัจจุบันนายบุญแม้นผลิตกระถินป่นได้เฉลี่ย  3 ตัน/วัน  ส่งจำหน่ายกิโลกรัมละ 4.5 -5 บาท  ซึ่งจำหน่ายให้กับโรงงานผสมอาหารสัตว์เป็นหลัก และเกษตรกรโคนมในพื้นที่บางส่วนด้วย  ในแต่ละเดือนสามารถผลิตกระถินป่นได้เฉลี่ยประมาณ 80-90 ตัน/เดือน  มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วในแต่ละเดือนประมาณ 110,000 -150,000 บาท/เดือน

  

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตกระถินป่น

          1. โรงบดกระถินป่น  เป็นโกดังขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร เป็นที่สำหรับติดตั้งเครื่องบดกระถินขนาดใหญ่และทำการบดกระถินทุกวัน  ใช้เป็นที่เก็บวัตถุดิบกระถินแห้งก่อนบด ส่วนกระถินที่บดเสร็จแล้วนำไปบรรจุกระสอบ 

   

                           โรงบดกระถินป่นและเครื่องบดกระถิน                        โรงเก็บกระถินแห้งใส่กระสอบไว้ในโรงเก็บก่อนบด

 

 

            2. เครื่องบดกระถิน  เป็นเครื่องบดละเอียดขนาดใหญ่  7-8 ชั่วโมงสามารถบดกระถินได้ 3 ตัน  ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ 6-8 สูบ  ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 80-120 ลิตร/วัน

   

                       บดกระถินหั่นแห้งด้วยเครื่องบดกระถินป่น                           ป้อนกระถินแห้งเข้าบดด้วยเครื่องบดกระถินป่น

 

 

            3. เครื่องหั่นกระถิน   เป็นเครื่องหั่นที่ดัดแปลงโดยต่อสายพานกับหัวรถไถเดินตาม ซึ่งดัดแปลงมาเป็นเครื่องหั่นกระถิน  สามารถหั่นกระถินได้ 1 ตัน/ชั่วโมง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 1 ลิตร/ชั่วโมง

                เครื่องหั่นกระถินตากแห้ง แบบติดเครื่องรถไถดัดแปลง

 

 

            4. รถบรรทุกหกล้อ 8 ตัน  ใช้รถบรรทุกหกล้อขนาด 8 ตัน ในการขนส่งกระถินป

หมายเลขบันทึก: 243003เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2009 16:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:19 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (61)

อยากทราบรายละเอียดในการปลูกกระถิน และแหล่งจำหน่ายและรับซื้อค่ะ

อยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ตอนนี้ทำกระถินบดอยู่ค่ะ อยากทราบตลาดที่ต้องการมากๆ และอยากจะปลูกกระถินด้วยค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ตกงานก็เลยอยากจะหาอาชีพที่มั่นคง เพราะว่าเข้ามาหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ท ก็เลยเจอข้อมูลที่เว็บบอร์ทของคุณเทวาน่ะค่ะ รบกวนข้อมูลด้วยนะค่ะ แล้วมีเบอร์ติดต่อ ของลุงนาย หรือป่าวค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ทำไมรูปไม่โชว์เลยคะ ขอข้อมูลด่วนนะค่ะ

อยากทราบว่าลุงนาย รับซื้อกระถินบดด้วยหรือเปล่า

ติดต่อได้ยังไงคะ รบกวนด้วย

หากว่าสนใจ ก็ติดต่อผมผ่านทางเมลล์ด้านล่างได้ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ติดต่อทางเมลล์ คงสะดวกมากกว่าครับ อยากได้ข้อมูลเดี๋ยวผมจัดให้........

ไม่รู้ว่าเมลล์โชว์หรือเปล่า....

ให้ไว้แล้วกันครับ sir_van_ronald@hotmail.com

ติดต่อได้ตลอดเวลาครับ

คุณเอ้คะ อยากทราบราคากระถินป่นที่ขายอยู่ตอนนี้ ต้องการรับซื้อกระถินป่นคะ กรุณาติดต่อกลับด้วยนะคะ จืด 08-16161-2979

รบกวนรายละเอียดค่ะ

ไม่เห็นคุณตอบเมล์เลยค่ะ ต้องการข้อมูลมากเลยค่ะ หรือว่ากำลังหาข้อมูลอยู่รึป่าวถ้ารบกวนข้อโทษด้วยนะค่ะ

หรือว่าคุณให้เมล์ผิดหรือป่าวน้อ ไม่ทราบว่าออนเอ็มเอสเอ็มหรือป่าวค่ะ อยากทราบข้อมูลจริงๆมากๆๆเลยค่ะ

เมลล์ถูกครับ....ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างต้องขออภัยด้วย

เพิ่งเริ่มหัดทำค่ะ ยังไม่เคยส่งเลย อยากทราบที่ส่งแถวสุพรรณพอมีบ้างใหมคะ

อยู่เขตสุพรรณค่ะ ถ้ายังไงช่วยแนะนำให้บ้างนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ มีโอกาศขอคุญกันในเอ็มนะคะ

มีกระถินป่นเพียบเลยครับ ตัดเอง ทำเอง ขายเอง ราคาจัดไปโลละ 5 บาท ไม่แพงไม่ถูก เรื่องขนส่งว่ากันอีกครับ ติดต่อมานะคร้าบบบบ (didy_rtk@hotmail.com)

ทำไมภาพไม่ขึ้นละค่ะเห็นมาเก็บภาพไปตั้งเยอะ ถ้ามีภาพแล้วข้อมูลน่าจะดูน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากกว่านี้นะคะ

เชิญครับๆ เอารูปขึ้นแล้ว

ให้ความคิดเห็นด้วยนะครับ

เทวา

การใช้ควรดูด้วยนะครับว่า มีก้านผสมมากน้อยเพียงไร เพราะถ้ามีก้านมาก โปรตีนก็จะ

ลดลงมา ราคาก็ต้องว่ากันไปตามสภาพ สงสัยอย่างไรเชิญ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง

ได้ครับ คุณเทวาน่าจะงานล้นตัว ติดต่อคุณชัยกมลก็ได้ครับ ส่วนผมย้ายกลับกทม.แล้ว

แต่ยังให้บริการด้านอาหารสัตว์อยู่นะครับ

ติดต่อได้ที่...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร....หากต้องการข้อมูลติดต่อได้เลย

เบอร์ศูนย์ฯ = 044-311612

เบอร์คุณเทวา = 081-7319609

เบอร์คุณชัยกระมล = 083-2434778

ที่ไหนมีการทำกระถินแห้ง กระถินป่นบ้าง

ผมคิดว่าบ้างที่เราอาจได้แลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ

เพราะในแต่ละพื้นที่ มีข้อจำกัดไม่เหมือนกัน

อาจ....เพราะตลาดมีน้อย

ราคาสูงหรือตำเกินไปอย่างไร

ไม่มีกระถินตัด หรือสนใจปลูกกระถิน

มีอะไรอะไรประมาณนี้แหละครับ

แนะมาได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

กำลังศึกษาธุรกิจนี้ค่ะ อยากทำเป็นอาชีพเสริม อยู่ที่ลพบุรีแถวๆนี้ มีที่ไหนรับซื้อมั่งคะ ขอความเห็นด้วยค่ะ แล้วตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างคะ

อยากทำธุรกิจอะไรหรอครับ

กระถินป่น หรือ กระถินแห้ง

ถ้าเป็นกระถินป่นก็ส่งจำหน่ายโรงงานอาหารสัตว์ แน่นอนดี

ราคาอยู่ประมาณ 4.5-5 บาท

ถ้ากระถินแห้ง ก็ขายให้กับฟาร์มโคนมหรือสหกรณ์โคนมเลย

หรือไม่งั้นก็ส่งโรงบดกระถินก็ได้แถวๆปากช่องมีโรงบดหลายโรง

ราคากระถินแห้งขึ้นอยู่กับการมีก้านกิ่งมากน้อยเพียงไร

กระถินแห้งมีความต้องการสูงครับ โรงบดแต่โรงต้องซื้อกระถินแห้งเข้า

วันหนึ่งๆ ก็หลายตันเลยแหละ

ที่ว่าอยู่ ลพบุรี อยู่อำเภออะไรครับ

อยากทำธุรกิจอะไรหรอครับ

กระถินป่น หรือ กระถินแห้ง

ถ้าเป็นกระถินป่นก็ส่งจำหน่ายโรงงานอาหารสัตว์ แน่นอนดี

ราคาอยู่ประมาณ 4.5-5 บาท

ถ้ากระถินแห้ง ก็ขายให้กับฟาร์มโคนมหรือสหกรณ์โคนมเลย

หรือไม่งั้นก็ส่งโรงบดกระถินก็ได้แถวๆปากช่องมีโรงบดหลายโรง

ราคากระถินแห้งขึ้นอยู่กับการมีก้านกิ่งมากน้อยเพียงไร

กระถินแห้งมีความต้องการสูงครับ โรงบดแต่โรงต้องซื้อกระถินแห้งเข้า

วันหนึ่งๆ ก็หลายตันเลยแหละ

ที่ว่าอยู่ ลพบุรี อยู่อำเภออะไรครับ

อยู่อำเภอเมืองค่ะ สนใจทำกระถินแห้ง อยากทราบว่าแถวลพบุรี จะมีที่ขายมั้ยอ่ะ ยังไม่รู้ต้องติดต่อที่ไหนที่เป็นแหล่งรับซื้อ ศึกษาอยู่ ใครทราบบอกที

(แก้ไขเบอร์โทรครับ)

ติดต่อได้ที่...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร....หากต้องการข้อมูลติดต่อได้

เบอร์ศูนย์ฯ = 044-311612

เบอร์คุณเทวา = 080-7319609

เบอร์คุณชัยกระมล = 083-2434778

เอกสารฉบับเต็มโหลดได้ที่ อัลบั้มไฟร์

ผมสนใจทำโรงบดกระถินป่นอยู่ครับไม่ทราบว่า ที่ใหนรับซื้อบางครับ เครื่องจักรราคาเท่าไหร่ ใครจำหน่ายหรือรับเหมา ผมทำกระถินหมักอยู่อยากเปลี่ยนมาทำโรงบดกระถินป่นจำหน่ายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ ใครรู้หรือต้องการจำหน่ายเครื่องจักรและรับเหมาสร้าง ติดต่อ ongart2009@live.com

สวัสดีครับ คุณองอาจ

ตามที่ได้สอบถามมานั้น สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้

กับคุณ นิรุจน์ บ้านโนนอารีย์ อำเภอปากช่อง โคราช

น่าจะให้ข้อมูลได้ถ้าสนใจทำโรงบดกระถินป่น.......

เบอร์ คุณนิรุจน์ 081-0766588 บอกว่าคุณเทวาแนะนำมาก็ได้

เทวา

555+555+5555+555555555555555

d+d+d+d+d+d+d+d+d++d+d+d++d+d

D+D+D+D+D+D+D+D+D+D

>-< >,< tot TOT OTO (><)

เรียน ท่านผู้สนใจการทำฟาร์มเห็ดและตั้งใจอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเอง

สำหรับผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น ทางฟาร์มยินดีให้คำปรึกษา/แนะนำ และสาธิตการเพาะเลี้ยงที่ถูกวิธี ตลอดอายุก้อนเชื้อ พร้อมเปิดเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิต และเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้คุณภาพอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรระดับอาจารย์ อีกทั้งเรามองเห็นถึงปัญหาของผู้ผลิตที่ต้องการวัสดุ-อุปกรณ์ในการเพาะปลูกเราจึงได้หาสินค้ามาและเป็นผู้จำหน่ายวัสดุ – อุปกรณ์ในการทำฟาร์มเห็ดทุกชนิด ราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดปัญหาและต้นทุนให้เกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามรายการดังต่อไปนี้

รายการ

สแลนสีดำ 80% ขนาด 2m.x100m.

ขี้เลื่อยยางพาราบริสุทธิ์ (ละเอียด)

เชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น (เม็ดข้าวฟ่าง)

ถุงบรรจุก้อนเชื้อ ขนาด 6 ½”x12 ½”

ถุงบรรจุก้อนเชื้อ ขนาดเล็ก 5”x11”

ฝาจุก ขนาด 1”

คอขวด ขนาด 1”

รำอ่อนละเอียด

สารโดโรไมล์

สารภูไมล์

ยิบซั่ม

กระถินป่น

ดีเกลือ (แมกนีเซี่ยมซัลเฟส)

ปุ๋ยสูตรเร่งดอก 0-4-16-0

ปุ๋ยสูตรเร่งดอก M18-4-16-0

ถุงยืดอายุผัก ขนาด 8”x12” (สำหรับบรรจุผลผลิตให้คงสภาพสดได้นาน)

สำลีอุดปากก้อน

สนใจติดต่อ คุณนภัส 087-043-5657

e-mail : hedjapan_house@hotmail.com

สวัสดีค่ะ ต้องรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ดิฉันอยู่ขอนแก่นค่ะ ที่หมู่บ้านดิฉันมีชาวบ้านทำ กระถินสับกันจำนวนมาก ประมาณ 10 เครื่อง (ส่งตามฟาร์ม) ดิฉันสนใจอยากทำโรงบดกระถิน ไม่ทราบว่าต้องมีทุนเท่าไร เครื่องจักรราคาเท่าไหร่ ซื้อไม้ที่ไหน ติดตั้งให้ได้มั๊ยคะ ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ phit_catty@yahoo.co.th

ร.ท.เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์

เรียน คุณเทวาและคณะ

ผม อยู่ เพชรบูรณ์ มีความสนใจผลิต กระถินป่น , แห้ง รบกวนถาม เรื่องตลาดรับซื้อที่ใกล้ที่สุด

ราคารับซื้อ เงื่อนไข ผมทำงานสถานีวิทยุของทหารพัฒนา อยากส่งเสริมชาวบ้านมีรายได้เสริม รายละเอียดอื่นๆ เครื่องสับ และ เครื่องบด ซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไหร่

ขอบคุณครับ

ร.ท.เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์

วส.921 สนภ5 นทพ.

อ.หล่มเก่า

จ.เพชรบูรณ์ 67120

082-1707456,086-4456573

email bchednipit@hotmail.com

อยากทราบราคาที่ศูนย์ฯรับซื้อกระถินหั่นตากแห้งค่ะ

รับซื้อราคากิโลละเท่าไรค่ะ

แล้วถ้าหากดิฉันสนใจจะส่งกระถินหั่นตากแห้งให้กับทางศูนย์ฯ จะได้หรือเปล่าคะ

เทวา 0807319609

โทรมาถามข้อมูลโดยตรงเลยครับ

ขอบคุณครับ

ที่นำความรู้และสิ่งดีๆ มาเผยแพร่

ให้แก่บรรดาผู้แสวงหาทั้งหลาย

...

ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณเทวา...ครับ

อยากทราบเรื่องราคากระถินหั่นตากแห้ง กระถินป่น รวมทั้งสถานที่รับซื้อ ใครพอทราบรบกวนด้วยค่ะ

wasnaka772@gmail.com

หาช่องทางให้พี่ป้าน้าอาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยแล้วจ้า

กำลังหารายได้พิเศษ  ทำกระถินบดส่งโรงงาน  อยากทราบว่าตอนนี้ราคากระถินบดราคาประมาณเืท่าไรคะ  มีบริษัทหรือโรงงานที่ไหนรับซื้อมั่งคะ  แล้วที่นั้นยังรับซื้อกระถินบดอยู่รึเปล่าค่ะ  กำลังหาที่รับซื้อกระถินบดอยู่ค่ะ  

ดิฉันอยู่ที่ จ.สิงห์บุรี ค่ะ

ถ้าต้องการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์  081-3643065

e-mail : bai-teuy@hotmail.com

 

เผอิญที่ดินของฉันมีต้นกระถินอยู่อยากทำลายแต่เสียดายค่ะ รบกวนช่วยมาตัดต้นกระถินไปได้ไหมค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณเทวา ขอบคุณสำหรับข้อมูลเบื้องต้น

ammy_9755@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดี

ขอถามว่าถ้าจะโทรติดต่อคุณเทวาเพื่อสอบถามข้อมูลจะได้หรือไม่คะ

เรียนสอบถาม ผมอยากทราบ โรงบดละเอียด สร้างตกร าคาโรงเท่าไหร่..? ผมต้องการทำโรงบดเ พื่อบดวัสดุพืชให้ละเอียด ทำตัวตั้งต้นสำหรับผลิตปุ๋ยครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ noytha@gmail.com

กำลังหารายได้ ทำกระถินบดส่งโรงงาน อยากทราบว่าตอนนี้ราคากระถินบดราคาประมาณเืท่าไรครับ มีบริษัทหรือโรงงานที่ไหนรับซื้อมั่ง แล้วที่นั้นยังรับซื้อกระถินบดอยู่รึเปล่า

ผมอยู่ที่ จ.นครสวรรค์

เครื่องบดกระิถินมีขายที่ใหนคะ กำลังหาชื้ออยู่คะ่ และราคาเท่าไร

ขายปลีกหรื่อเปล่าคร้บ  กฺ ก เท่าไร  อยู่หมวกเหล็ก  0870635306

ผมว่าจะบดไปส่งไม่ทราบว่ารับซื้อแบบไหนครับ

รบกวนหน่อยค่ะ อยากทราบว่ากระถินสดเมื่อตากแห้งแล้วน้ำหนักหายเท่าไรค่ะ อย่างเช่นกรุถินสด 100 กกใ เมื่อตากแห้งแล้วเหลือกี่กกใค่ะ

พอดีจะจ้างคนงานตัดสด จะได้จ้างค่าแรงงานถูกค่ะ

นายนพดล ใหม่เอี่ยม

พอดีผมได้ผลิตเครื่องจักรเพื่อทำการผลิตกระถินป่นอยู่ที่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับถ่าสนใจสามารถสั่งผลิตเครื่องจักรได้ที่

noppadon design engineering  ครับ 0852547475

อยากทราบราคากระถินป่นปัจจุบัน

แหล่งรับซื้อแถวภาคตะวันออก

(CEO) สินเชื่อบ้านแมรี่ได้อย่างราบรื่นและมีช่วยฉันด้วยเงินกู้ 300,000 ดอลลาร์
โดยไม่ต้องความเครียด เพื่อคนดีของฉันประเทศไทยคุณสามารถติดต่อกับเขา
ผ่านทางอีเมล์: mrsmarylisaloanhome@gmail.com และอย่าลืมที่จะบอก
เขาว่าฉันนำคุณไปยัง บริษัท ของเขา

เบอร์นิรุจน์0860214417รับสร้างเครื่องโม่กระถิน เบอร์เก่าไม่ได้ใช้แล้วค่ะ

รบกวนถ้าสนใจจะสร้างเครื่องโม่ติดต่อเบอร์นี้ได้เลย

(เฟสบุ๊คนิรุจน์คาร์ออดิโอ)อีกช่องทางที่สะดวกค่ะ

อยากรุ้ว่าปกกันไม่ให้ราขึ้นกระถิ่นทำไงบ้างค่ะ

ต้องการหาคนรับซื้อและรับตัดต้นกระถินค่ะ มีอยู่ประมาณเกือบไร่ ช่วยแนะนำแหล่งรับซื้อ หรือติดต่อกลับมาได้ไหมค่ะ 0846575747 att_chintana@yahoo.co.th

จำหน่ายกระถินป่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ครับ

จำหน่ายเมล็ดกระถิน สนใจโทร 082 694 5116

ID Line: nasithome

http://www.nasithome.com/product/68/เมล็ดกระถินยักษ์

สนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับราคา และการขนส่ง หากต้องการสั่งตลอดจะคิดราคาอย่างไร

เพราะตอนนี้เริ่มเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สนใจ

มีกะถินป่นขายครับ0800982620

มีกระถิ่นบดแห้งขายคะ087-3093898

อยากสอบถามมีกระถิ่นบ้านแบบแห้ง หรือ แบบป่น ขายบ้างมั้ยคะ

ถ้ามีรบกวนขอรายละเอียดด้วยค่ะ เบอร์โทร  064-6942948   ID Line ichappy E-mail anchalee_ice@hotmail.com

ต้องการกระถินป่นครับ 0643825509

ขายกระถินสับตากแห้งครับ เปิดรับสั่งจองครับ สนใจติดต่อ 088-5734958

ขากระถินสับตากแห้ง สนใจโทร 0885734958

ราคารับซื้อกระถินบดละเอียด(บดหรือป่นหลังจากที่ตากแห้งแล้ว) ราคาส่งโรงงานอาหารสัตว์อยู่ที่ประมาณกี่บาทครับ

1) ต้องการซื้อใบกระถินสับแห้ง / ใบกระถินป่น จำนวนมาก2) ส่งเสริมปลูกกระถินยักษ์ / กระถินแคระ / ปอ(Kenaf) 2) ต้องการขายใบกระถินอัดเม็ด

สนใจขาย สนใจปลูก สนใจซื้อ ติดต่อคุณแจ๊ค 08 1822 4390

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี