ในการยื่นแบบแสดงเงินได้บุคคลธรรมดา  จะมีการหักลดหย่อน ให้กับบิดา มารดาของผู้มีเงินได้ หรือของสามี ภรรยา  คนละ 30,000.- บาท  โดยมีหลักเกณฑ์ว่า

          1.  บิดา มารดา จะมีอายุเกิน 60 ปี ในปีภาษีนั้น

          2.   มีรายได้ ในปี ภาษีไม่เกิน 30,000.- บาท

          3.   โดยบิดา มารดา  จะต้องให้บุตรคนใด คนหนึ่งเป็นผู้นำไปหักลดหย่อนเท่านั้น

          ปีที่ผ่านมา การยื่นแบบฯ พบว่าบุตรมีการนำบิดา มารดา มาหักซ้ำกันหลายคน จึงต้องมีการแจ้งให้ทำการปรับปรุงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ   อาจทำให้มีภาษีชำระเพิ่มเติม  และต้องรับภาระเงินเพิ่มด้วย

          ก่อนยื่นแบบฯ ปีนี้คุยกันก่อนนะค่ะ  ว่าใครจะเป็นผู้จะใช้สิทธิหัก ลดหย่อนบิดา มารดา  จะได้ไม่ต้องปรับปรุงแบบฯย้อนหลังค่ะ