รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

      การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องทันต่อ              การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างแรงจูงใจส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการอ่าน

   -ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรม กระตุ้นและประกวดอย่างสม่ำเสมอ บริการจัดทำ         ห้องสมุดเคลื่อนที่ในบริเวณสถานศึกษาที่พักผ่อน มุมสบายที่มีบรรยากาศเอื้อแก่การเรียนรู้

   -จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ประกวดแข่งขันปริมาณการอ่านและสรุปย่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ลงเล่มกิจกรรม จัดประกวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คัดเลือกระดับชั้นละ 3 คน รับรางวัล

   -จัดป้ายประกาศ รณรงค์ ส่งเสริมการอ่านจากแหล่งสิ่งต่างๆเปิดโลกทัศน์กว้าง

ตอบปัญหาชิงรางวัล

   -ยกย่องบุคคลตัวอย่างยอดนักอ่าน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี

   -ติดตามและประเมินผลจากการดำเนินงาน / ปรับปรุงแก้ไข