คนดีสหเวช Happy Soul : 42 อาจารย์พาชื่น โพทัพ

42 อาจารย์พาชื่น โพทัพ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  42  ขอแนะนำ 
อาจารย์พาชื่น  โพทัพ นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Pa1

อาจารย์พาชื่น  โพทัพ

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่ 1  ธ.ค. 41
  • สาขาวิชา  รังสีเทคนิค
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
    - รักษาศีลข้อ 5  งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   19  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)