Peer Assist สสส. – สคส.
           ดังเล่าแล้วในตอนก่อน   ว่า สสส. ได้ขอให้ผมไปพูดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฟัง ในวันที่ ๑๖ สค. ว่าผมมีวิธีทำให้เกิดการทำงานแบบมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร    พูดง่ายๆ คือทำให้ KM เป็นวิญญาณขององค์กรอย่างไร    “หัวปลา” ชัดนะครับ
           ผมก็เอาข้อขอร้องนี้มาแปลงสาร     ให้เป็น Peer Assist    คือผมจะไม่ไปพูด    แต่จะทำกระบวนการ “Micro Peer Assist”    ที่มีคำ “เล็กกระจิ๋วหลิว” (micro) ก็เพราะมีเวลาชั่วโมงเดียว    นอกจากเป็น Peer Assist ฉบับสุดย่อแล้ว ยังลดขั้นตอนลงด้วย
            สิ่งแรกที่คุณแน็ตต้องเตรียมก็คือนัดกับผู้ที่จะเข้า Micro Peer Assist ในวันที่ ๑๖ ให้นอนหลับฝันดีในคืนวันที่ ๑๕    คือให้เตรียมใจให้แจ่มใส   เตรียมคิดเชิงบวก เชิงชื่นชมยินดี    และเตรียมการประชุมแบบพูดออกมาจากใจ    แบบไม่เน้นถูก-ผิด
            ผมขอเสนอต่อคุณแน็ต ผู้จัดการประชุมของ สสส. ว่า   ขอกำหนดขั้นตอนดังนี้    (โดยขอย้ำว่าในการประชุมนี้เราจะใช้การพูด – นำเสนอ – ซักถาม แบบ dialogue   ไม่ใช่แบบ discussion) 
1.        ทาง สสส. บอกวัตถุประสงค์ของการประชุม    และบอกว่าในขณะนี้ สสส. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไร ภายในองค์กร  ผลเป็นอย่างไร    มีเป้าหมายอย่างไร    มีแผนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไร    ช่วงนี้ใช้เวลา ๑๕ นาที    อาจมีคนของ สสส. พูดหลายคน   ย้ำว่าต้องพูดกันแบบพูดออกมาจากใจ    ไม่สนใจถูก-ผิด    เล่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่จริง
2.        ทาง สคส. จะให้คุณเก๋พูดก่อน ว่าตนไม่ได้ยินทาง สสส. เอ่ยถึงอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)    และเล่าสิ่งที่ สคส. ทำ     เสริมด้วยคุณอ้อ   อ. กรกฎ   และผม     ส่วนนี้จะใช้เวลา  ๒๕ นาที     ช่วงนี้ทีม สสส. เป็นฝ่ายฟัง (deep listening)    อาจถามแบบ appreciative inquiry ได้    แต่ไม่มีการอภิปราย
3.        ทีม สสส. บอกว่าตนจับประเด็น (เพื่อปฏิบัติ) อะไรได้บ้าง    และจะทำอะไรในช่วง ๓ – ๖ เดือนข้างหน้า โดยหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรใน สสส.    วัดความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร    ช่วงนี้ใช้เวลา  ๑๐ – ๑๕ นาที
4.        ทีม สคส. Feedback แผนของ สสส. และให้กำลังใจว่า action ที่เป็นหัวใจที่สุดของความสำเร็จตามเป้าหมายคืออะไร   ช่วงนี้ใช้เวลา ๕ นาที

           เกือบลืมบอกไป   ว่าผมจะช่วยทำหน้าที่ "คุณอำนวย" ในการประชุมด้วย

           คุณแน็ตอย่าลืมเตรียม "คุณลิขิต" ไว้บันทึกเรื่องเล่าและ ขุมความรู้ (Knowledge Assets) ไว้ใช้งานต่อ ด้วยนะครับ    บันทึกเสียงไว้ด้วยยิ่งดี   จะช่วยให้คุณลิขิตทำงานได้สมบูรณ์ขึ้น