อนุมัติจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวแล้ว อธิบดียันฐานะการคลังปท.แกร่ง

อนุมัติจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวแล้ว อธิบดียันฐานะการคลังปท.แกร่ง
     นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 เมษายน ถึงเรื่องที่ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเดือนมีนาคม 2549 ว่า กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 123 ราย เป็นจำนวนเงินค่าจ้าง 860,000 บาท โดยกรมสวัสดิการได้บันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาและกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการอนุมัติคำขอเบิกให้เรียบร้อยแล้ว    ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการสั่งจ่ายเงินตามปกติทั่วไปของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากคลัง โดยจะจ่ายเงินตามคำขอเบิกของหน่วยงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่หน่วยงานทำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS และหากเป็นกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็น    เร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายเงินก็สามารถประสานงานโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้อย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษได้เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างไม่เคยมีปัญหา เนื่องจากกรมบัญชีกลาง    จะกำหนดให้ส่วนราชการทำรายการคำขอเข้าระบบ GFMIS ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 7 วันทำการ เพื่อจะได้โอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างได้ทันในวันสิ้นเดือน  "กรมบัญชีกลางยืนยันว่าฐานะการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถจ่ายเงินให้ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหนี้ของส่วนราชการได้ตามปกติ  โดยไม่เกิดปัญหาอย่างที่มีข่าวแต่อย่างใด" อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว
มติชน 14 เม.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)