เว็บไซต์ www.eduzones.com ทำโพลสำรวจ และจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในทัศนะของนักเรียน และประกาศผลในงานมหกรรมการศึกษา Eduzones Expo 2006 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

การคัดเลือกมหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามของนักเรียน 60 แห่ง หลังจากนั้นจึงจัดให้มีลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์

ผลการจัดอันดับแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้...

มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด:

 • ม. แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุด:

 • ม.นเรศวร พิษณุโลก

มหาวิทยาลัย สาขายอดนิยม ภาครัฐ:

 1. วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี > คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ > คณะแพทยศาสตร์
  ม.มหิดล
 3. วิศวกรรมศาสตร์ > วิศวกรรมศาสตร์ เคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 4. สถาปัตยกรรม และการออกแบบ > คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร
 5. สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ > คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
 6. บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ > คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี
  ม.ธรรมศาสตร์
 7. ภาษาต่างประเทศ > คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 8. นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ > คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 9. ศึกษาศาสตร์ และคุรุศาสตร์ > คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 10. ศิลปะ > คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัย สาขายอดนิยม ภาคเอกชน:

 1. วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี > ม. เทคโนโลยีมหานคร
 2. วิศวกรรมศาสตร์ > ม. เทคโนโลยีมหานคร
 3. สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ > ม. กรุงเทพ
 4. บัญชี > ม. อัสสัมชัญ
 5. เศรษฐศาสตร์ > ม. หอการค้าไทย
 6. นิติศาสตร์ > ม. ศรีปทุม
 7. ภาษาต่างประเทศ > ม. สยาม
 8. บริหารธุรกิจ > ม. อัสสัมชัญ
 9. สถาปัตย์และการออกแบบ > ม. ศรีปทุม

ขอแสดงความยินดี:

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยยอดนิยมทุกอันดับ มหาวิทยาลัยอื่นหรือคณะอื่นที่ไม่มีชื่อติดอันดับยอดนิยมก็อย่าเพิ่งเสียใจ คณะหรือมหาวิทยาลัยของท่านอาจจะติดอันดับที่ 2,3,4,... หรืออันดับต้นๆ อื่น เพียงแต่ผลการสำรวจนี้ไม่ได้นำมาเปิดเผยก็เป็นได้

ขอเพียงให้คณะหรือมหาวิทยาลัยของท่านมีส่วนส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเติบโตขึ้นเป็นคนดี (Be good) รู้จักตัวเอง-เป็นตัวของตัวเอง (Be you) มีความสุข (Be happy) พอสมควร เก่งพอหรือแข่งขันกับคนอื่นได้ (Be competitive) ทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้พอสมควร (Be compatible) ก็นับว่า ดีมากแล้ว

แหล่งข้อมูล:

 • ขอขอบคุณ > เปิดโผ ม.รัฐ-เอกชน ยอดนิยม ศิลปากร-มธ.-เอแบค สุดฮิต !! ประชาชาติธุรกิจ. 13-16 เมษายน 2549. หน้า 44.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๕ เมษายน ๒๕๔๙.
 • เชิญอ่านบ้านสุขภาพที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/health2you