Timeline เป็นเครื่องมือหลักในโปรแกรมที่ใช้ในการทำแอนิเมชัน เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการแสดงเนื้อหาของ Movie เทียบกับเวลาผ่านทางเลเยอร์และเฟรม โดยเฉพาะ Flash Timeline มีหน้าที่ในการจัดวัตถุและภาพต่างๆ ให้สัมพันธ์็กับเวลาซึ่งเป็นหลักการของแอนิเมชัน โดยเอาตำแหน่งขององค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมาจัดวางต่อกันทีละัภาพในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน