บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กับผู้ป่วยยาเสพติด (ตอนจบ)

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กับผู้ป่วยยาเสพติด (ตอนจบ)
                        สถาบันธัญญารักษ์เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดทุกประเภท  ซึ่งผู้ป่วยยาเสพติดหลายประเภท  มีโรคแทรกซ้อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   ด้วยโรคและอาการแทรกซ้อนบางอย่าง   สถาบันธัญญารักษ์ไม่สามารถให้การบำบัดรักษาได้  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งผู้ป่วยไปรับการรักษายังสถานพยาบาลที่เหมาะสม  และด้วยระบบการส่งต่อผู้ป่วย  จะต้องดำเนินการควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล  ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า        กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์จึงได้ร่วมกับ    ทีมสหวิชาชีพบำบัดด้วยยา  และ  ทีมสหวิชาชีพฟื้นฟู   พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางการแพทย์  ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  โดยได้ทำขั้นตอนการให้บริการ  (Flow   Chart)   การส่งต่อผู้ป่วยทางการแพทย์ผู้ป่วยยาเสพติดและการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน  (นอกเวลาราชการ)  เพื่อให้ทีมผู้บำบัดมีแนวทางในการให้บริการดังนี้

ท่านสามารถดูขั้นตอนการให้บริการ(Flow   Chart)  ได้ที่  http://gotoknow.org/file/socialwelfare/socialwelfare.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ความเห็น (0)