การทำงานคือการปฏิบัติธรรม (และ KM) (2) ทำเพราะกิเลส หรือเพราะฉันทะ

 • ได้กล่าวในตอนที่แล้ว ว่าการทำงานในลักษณะที่คนทั่วไปเรียกว่า “บ้างาน” นั้น ทำให้เครียดก็ได้ หรือทำให้สุขก็ได้  
 • คน “บ้างาน” ที่เครียดเพราะในทางชีววิทยา การทำงานนั้นขับดันด้วย ฮอร์โมน อะดรีนาลิน   ส่วนคน “บ้างาน” ที่สุข ขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมน เอ็นดอร์ฟิน   อะดรีนาลิน ทำให้ร้อน   เอ็นดอร์ฟิน ทำให้เย็น
 • ในทางธรรมอธิบายว่า ต่างกันที่การทำงานนั้นมี กิเลส หรือ ฉันทะ เป็นแรงขับดัน   กิเลส ทำให้ร้อน   ฉันทะ ทำให้เย็น
 • การมุ่งทำเพื่อตน พวกตน ตัวกู ของกู เป็นกิเลส    การมุ่งทำเพื่อผู้อื่น เพื่อส่วนรวม เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นฉันทะ 
 • การทำงานที่ก่อความเย็น   หรือเกิดสมดุล ระหว่าง ร้อน – เย็น เป็นการปฏิบัติธรรม
  วิจารณ์ พานิช
  ๖ เมย. ๔๙
  วันจักรี